1. czytanie (Am 2, 6-10. 13-16)

Sąd nad Izraelem

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Tak mówi Pan: «Z powodu trzech występków Izraela i z powodu czterech nie odwrócę tego wyroku, gdyż sprzedają za srebro sprawiedliwego, a ubogiego za parę sandałów; w proch ziemi wdeptują głowy biedaków, i ubogich kierują na bezdroża; ojciec i syn chodzą do tej samej dziewczyny, aby znieważać święte imię moje. Na płaszczach zastawnych wylegują się przy każdym ołtarzu i wino wymuszone grzywną piją w domu swego Boga.

Ja to przed nimi zgładziłem Amorytów, którzy byli wysocy jak cedry, a mocni jak dęby. I zniszczyłem owoc ich z góry, a z dołu korzenie. I Ja to wyprowadziłem was z Egiptu, wiodłem przez pustynię przez lat czterdzieści, byście posiedli ziemię Amorytów.

Oto Ja zmiażdżę was tak, jak miażdży wóz napełniony snopami. Szybkobiegacz nie będzie miał gdzie uciec, mocarz nie okaże swej siły, a bohater nie ocali życia; łucznik się nie ostoi, szybkonogi nie umknie i jeździec na koniu nie ocali życia; nawet najmężniejszy z bohaterów będzie w tym dniu nagi uciekał» – mówi Pan.

Ewangelia (Mt 8, 18-22)

Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. A przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: «Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz».

Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory, a ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: «Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca».

Lecz Jezus mu odpowiedział: «Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!»

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu prorok Amos przekazuje ostrzeżenie od Boga skierowane do ludu Izraela, który oddalił się od Bożych przykazań i żył w sposób, który sprzeniewierzał się sprawiedliwości i miłości bliźniego. Ludzie ci gnębili ubogich, byli niesprawiedliwi i skorumpowani, co prowadziło do społecznej i duchowej degradacji. Bóg przypomina Izraelowi o jego wyzwoleniu z niewoli egipskiej i darze ziemi obiecanej, podkreślając, że Jego działania mają na celu prowadzenie ludzi ku dobru. Jednakże, ze względu na ich nieposłuszeństwo, Izrael zostanie surowo ukarany.

W Ewangelii według św. Mateusza, Jezus mówi o kosztach bycia Jego uczniem. Nauczyciel zwraca uwagę, że śledzenie Go wymaga gotowości do porzucenia wszystkiego, co ziemskie i tymczasowe, nawet najbardziej ludzkich obowiązków, jak grzebanie zmarłych. Naśladowanie Chrystusa oznacza całkowite oddanie się Jego woli i posłuszeństwo Jego nauczaniu, co czasami wymaga trudnych decyzji i poświęceń.

Krótka nauka na dziś

Bóg oczekuje od nas sprawiedliwości i miłości wobec bliźnich, a naśladowanie Chrystusa wymaga od nas gotowości do głębokich poświęceń i całkowitego oddania się Jego woli.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram