Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 02.02.2024

Słowo na Dziś – 02.02.2024

1. czytanie (Ml 3, 1-4)

Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie

Czytanie z Księgi Malachiasza

To mówi Pan Bóg: “Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem jak za dawnych dni i lat starożytnych”.

2. czytanie

Chrystus upodobnił się do braci

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom.

Ewangelia (Łk 2,22-40)

Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego przynoszą nam przesłania o przygotowaniu, przyjściu i znaczeniu Mesjasza.

Pierwsze czytanie mówi o nadejściu Pana i Anioła Przymierza. Opisuje to wydarzenie jako czas oczyszczenia i przemiany, porównując go do procesu oczyszczania metali przez złotnika. Ten fragment mówi o przygotowaniu ludzi do przyjęcia Pana przez oczyszczenie ich serc i ducha, podkreślając potrzebę bycia gotowym na Jego przyjście.

Drugie czytanie podkreśla, jak Jezus, stając się człowiekiem, dzielił nasze doświadczenia, w tym cierpienie i pokusy. Dzięki temu mógł stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem, zdolnym do przebłagania za grzechy ludzkości. To czytanie przypomina nam o wspólnym ludzkim doświadczeniu i pokazuje, że Jezus rozumie nasze próby i cierpienia, ponieważ sam je doświadczył.

Trzecie czytanie opisuje przedstawienie Jezusa w świątyni, zgodnie z żydowskim prawem. Symeon i Anna, będąc świadkami tego wydarzenia, rozpoznają w Jezusie długo oczekiwanego Mesjasza. Symeon wychwala Boga za spełnienie obietnicy zobaczenia Mesjasza przed śmiercią, a Anna opowiada o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia. To czytanie ukazuje wypełnienie Bożych obietnic i rozpoznanie w Jezusie światła dla narodów i chwały Izraela.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, te czytania uczą nas o znaczeniu przygotowania na przyjście Pana, o tym, jak Jezus dzieli nasze ludzkie doświadczenia i o spełnieniu obietnicy Mesjasza, który przynosi zbawienie dla wszystkich.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Przygotuj się na przyjście Pana, pamiętaj, że Jezus dzieli nasze doświadczenia, i radość z wypełnienia obietnicy Mesjasza.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram