1. czytanie (Dz 15, 7-21)

Sobór jerozolimski

Czytanie z Dziejów Apostolskich

W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych: «Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę.

Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni».

Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan.

A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: «Posłuchajcie mnie, bracia! Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie Lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano:

„Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje – mówi Pan, który to sprawia. To są Jego odwieczne wyroki”.

Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i wykładają go w synagogach».

Ewangelia (J 15, 9-11)

Trwajcie w miłości mojej

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o kluczowym momencie w historii wczesnego Kościoła – Soborze Jerozolimskim, na którym dyskutowano o kwestii wymagań stawianych poganom nawracającym się na chrześcijaństwo. Piotr przypomina zgromadzonym, że to Bóg przez wiarę oczyszcza serca pogan, nie czyniąc między nimi a Żydami żadnej różnicy. Podkreśla również, że zbawienie przychodzi przez łaskę Pana Jezusa, a nie przez przestrzeganie żydowskiego Prawa. Jakub, wspierając się słowami Proroków, wskazuje, że Boży plan obejmuje wszystkie narody. Zaleca, by nie nakładać na pogan dodatkowych ciężarów, poza unikaniem pewnych praktyk niezgodnych z nową wiarą.

Ewangelia według św. Jana przedstawia słowa Jezusa, który zachęca uczniów do trwania w Jego miłości poprzez zachowywanie Jego przykazań. Jezus wskazuje na swoją miłość jako wzór miłości, jaką powinniśmy mieć do siebie nawzajem. Podkreśla, że celem Jego nauk jest pełnia radości w życiu swoich uczniów.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań podkreśla, że zbawienie jest dostępne dla wszystkich przez wiarę w Chrystusa i trwanie w Jego miłości, niezależnie od pochodzenia czy przeszłych praktyk religijnych. Wskazuje na uniwersalny charakter przesłania Ewangelii oraz na znaczenie miłości i radości jako owoców życia zgodnego z naukami Jezusa.

Decyzje Soboru Jerozolimskiego podkreślają, że Kościół powinien być otwarty na wszystkich, którzy pragną trwać w wierze w Chrystusa, unikając nakładania na nich niepotrzebnych obciążeń. Jezus zachęca do trwania w Jego miłości, co jest drogą do prawdziwej radości i pełni życia w społeczności wierzących.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram