1. czytanie (Am 3, 1-8; 4, 11-12)

Proroctwo przeciw królestwu Izraela

Czytanie z Księgi proroka Amosa

«Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi egipskiej: Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy.

Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają? Czyż ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było zastawionego sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud nie zadrży? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować?

Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia; ale do Mnie nie powróciliście – mówi Pan. Dlatego tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ tak ci uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu!»

Ewangelia (Mt 8, 23-27)

Uciszenie burzy na jeziorze

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.

A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»

A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza.

A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu, prorok Amos przemawia do Izraelitów, przypominając im o ich szczególnej relacji z Bogiem, która niesie za sobą szczególną odpowiedzialność. Bóg wybrał Izrael spośród wszystkich narodów, ale ze względu na ich nieposłuszeństwo i grzechy, będą musieli stawić czoła konsekwencjom swoich działań. Amos używa obrazów z natury, aby wyrazić, że nic w świecie nie dzieje się bez wiedzy Boga, a Jego wola i plany są obecne w każdym wydarzeniu.

Ewangelia według św. Mateusza pokazuje Jezusa, który ucisza burzę na jeziorze, co zadziwia Jego uczniów. Ten cud ukazuje Jezusa jako kogoś, kto ma władzę nad naturalnym światem, podkreślając Jego boskość. Uczniowie zadają pytanie o tożsamość Jezusa, które jest kluczowe dla nas wszystkich: „Kimże On jest?”.

Krótka nauka na dziś

Bóg oczekuje od nas odpowiedzialności za nasze czyny, ale także zapewnia o swojej wszechmocy i ochronie, kiedy w wierze zwracamy się do Niego. Wzywa nas to do życia w ciągłej gotowości na spotkanie z Nim, zarówno w codzienności, jak i w ostatecznym spotkaniu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram