1. czytanie (Am 7, 10-17)

Idź, prorokuj do narodu mego

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: «Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich słów jego, gdyż tak rzekł Amos: Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi».

I rzekł Amazjasz do Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą».

I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!”

A teraz słuchaj słowa Pańskiego! Ty mówiłeś: Nie prorokuj przeciwko Izraelowi ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka! Dlatego tak rzekł Pan: „Żona twoja w mieście będzie nierządnicą. Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony”».

Ewangelia (Mt 9, 1-8)

Jezus uzdrawia paralityka i odpuszcza mu grzechy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy».

Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.

A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!»

On wstał i poszedł do domu.

A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Amosa, spotykamy się z konfrontacją między Amosem, który jest prostym pasterzem wezwanych przez Boga do głoszenia Jego słowa, a Amazjaszem, kapłanem z Betel, który stoi na straży interesów królewskich. Amos, mimo że nie jest z zawodu prorokiem, zostaje wybrany przez Boga, aby przekazać trudne orędzie Izraelowi i jego królowi, Jeroboamowi. Przepowiednia o upadku królestwa jest dla Amosa misją, której nie może zaniechać, mimo groźby od kapłana Amazjasza, który każe mu milczeć.

Ewangelia według św. Mateusza przedstawia nam historię uzdrowienia paralityka, który zostaje przyniesiony do Jezusa. Jezus, widząc wiarę tych, którzy Go przynieśli, nie tylko uzdrawia paralityka, ale i odpuszcza mu grzechy. To działanie Jezusa budzi zdumienie i niezrozumienie wśród uczonych w Piśmie, którzy oskarżają Go o bluźnierstwo. Jezus, ukazując swoją boską moc, potwierdza swoje słowa czynem, uzdrawiając paralityka.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania przypominają nam o sile i znaczeniu wierności Bożemu powołaniu oraz mocy wiary, która otwiera drogę do Jego cudownego działania. Jesteśmy wezwani, aby nie bać się mówić prawdy i zaufać, że nasza wiara może prowadzić do głębokich przemian zarówno w naszym życiu, jak i w życiu innych.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram