Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 04.12.2023

Słowo na Dziś – 04.12.2023

1. czytanie (Iz 2, 1-5)

Pokój królestwa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:

Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem».

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pańskiej!

Ewangelia (Mt 8, 5-11)

Wielu ze Wschodu i Zachodu przyjdzie do królestwa niebieskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go».

Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „idź!” – a idzie; drugiemu: „Przyjdź!” – a przychodzi; a słudze: „zrób to!” – a robi».

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: «Zaprawdę, powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i z Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim».

Streszczenie Słowa

W czytaniu z Księgi proroka Izajasza (Iz 2, 1-5), prorok opisuje wizję czasów ostatecznych, gdy góra świątyni Pańskiej będzie najwyższą górą, a wszystkie narody zwrócą się ku niej, aby przyjąć nauki Boga. Wizja ta przedstawia pokój, w którym narody przestaną walczyć, a ich oręż zostanie przekuty na narzędzia uprawy roli. Ludzie z różnych narodów będą szukać światła Pana, aby kroczyć Jego ścieżkami.

W Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 8, 5-11), Jezus spotyka setnika, rzymskiego dowódcę, który prosi Go o uzdrowienie swojego sługi. Setnik wyraża wiarę w moc Jezusa, mówiąc, że wystarczy Jego słowo, aby uzdrowić sługę. Jezus podkreśla wielką wiarę setnika, a jednocześnie ogłasza, że wielu ludzi ze Wschodu i Zachodu zasiądzie do stołu w królestwie niebieskim, co jest obrazem powszechności zbawienia dla wszystkich narodów.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania przedstawiają wizję pokoju i jedności, zarówno w wymiarze ludzkim, jak i duchowym, zaznaczając, że Boża łaska i zbawienie są dostępne dla wszystkich, bez względu na pochodzenie czy status społeczny.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram