1. czytanie (Ez 2, 2-5)

Powołanie proroka

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi:

«Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną – są bowiem ludem opornym – przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich».

2. czytanie (2 Kor 12, 7-10)

Paweł chlubi się ze swoich słabości

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik Szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali».

Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

Ewangelia (Mk 6, 1-6)

Jezus lekceważony w Nazarecie

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».

I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Ezechiela opisuje powołanie Ezechiela do służby prorockiej wśród ludu Izraela. Duch Boży wstępuje w Ezechiela, dając mu siłę, by stanąć i przemawiać do ludu opornego. Przesłanie, które ma przekazać, jest jasne – nawet jeśli Izrael nie posłucha, mają wiedzieć, że prorok był wśród nich. To pokazuje, że służba prorocka nie zawsze przynosi szybkie owoce, ale ma znaczenie samo w sobie, przez samo świadectwo prawdy.

W drugim czytaniu, św. Paweł mówi o swojej słabości, którą postrzega jako okazję do doświadczenia mocy Bożej. Paweł uczy nas, że nasze słabości mogą stać się miejscem, w którym Boża moc jest najbardziej widoczna. To przypomnienie, że nie w naszej sile, ale w naszym oddaniu się Bogu, znajduje się prawdziwa moc.

Ewangelia wg św. Marka relacjonuje, jak Jezus powraca do Nazaretu i jest tam lekceważony przez swoich rodaków. Jezus zwraca uwagę, że prorok nie jest doceniany w swojej własnej ojczyźnie. To przypomina nam, że wiara jest kluczem do doświadczania Bożej mocy; bez wiary, nawet obecność Jezusa nie przynosi cudów.

Krótka nauka na dziś

Jako wierzący jesteśmy wezwani do dzielenia się Bożą prawdą nawet w obliczu oporu, pamiętając, że nasze słabości mogą ujawnić Bożą moc. Przypomnienie o Jezusie w Nazarecie uczy nas, że brak wiary może ograniczyć doświadczanie cudów Bożych.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram