Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 08.09.2023

Słowo na Dziś – 08.09.2023

1. czytanie (Mi 5, 1-4a)

Czas, kiedy porodzi mająca porodzić

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Tak mówi Pan:

A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przeto Pan porzuci ich aż do czasu, kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela.

Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia Pana, Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A On będzie pokojem.

Ewangelia (Mt 1, 1-16. 18-23)

Maryja poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida.

Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego.

Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».

A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy «Bóg z nami».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Micheasza przypomina nam, że Bóg wybiera nierzadko te, które są pozornie najmniejsze i najmniej znaczące, aby objawić swoje plany i zbawienie dla świata. Betlejem Efrata, choć małe i niepozorne, było miejscem narodzin Mesjasza, Zbawiciela. To przypomina nam, że niezależnie od naszego stanu czy pochodzenia, Bóg ma plan dla każdego z nas. Musimy być gotowi zaufać Jemu i wypełniać Jego wolę, jak Maryja, która z ufnością przyjęła Ducha Świętego i poczęła Syna Bożego.

Fragment Ewangelii według Świętego Mateusza przedstawia rodowód Jezusa Chrystusa, który pokazuje, że Mesjasz jest dziedzicem obietnic danych Abrahamowi i Dawidowi. To przypomina nam, że Jezus jest spełnieniem Bożych obietnic i jest pochodzenia królewskiego. Jednak ta Ewangelia wskazuje także na wyjątkową rolę Maryi i Ducha Świętego w narodzeniu Jezusa. Maryja, jako Dziewica poczęła Jezusa za sprawą Ducha Świętego, co pokazuje, że Bóg działa w sposób niespodziewany.

Krótka nauka na dziś

Bóg może działać w naszym życiu w niespodziewany i niezrozumiały sposób. Musimy być gotowi przyjąć Jego wolę, nawet jeśli wydaje się ona trudna lub niemożliwa do zrozumienia. Maryja była gotowa zaufać Bogu, nawet w obliczu trudności, i to zaowocowało narodzeniem Zbawiciela. Podobnie, kiedy ufamy Bogu i podejmujemy decyzje zgodnie z Jego wolą, możemy doświadczyć Jego zbawienia i obfitości w naszym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram