Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 08.11.2023

Słowo na Dziś – 08.11.2023

1. czytanie (Rz 13, 8-10)

Miłość jest wypełnieniem Prawa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj» i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego!» Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Ewangelia (Łk 14, 25-33)

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”.

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Listu do Rzymian, św. Paweł podkreśla, że miłość bliźniego jest kluczowym aspektem wypełnienia Bożego Prawa. Paweł mówi, że miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa, ponieważ nakazy miłości do bliźniego zawierają w sobie inne przykazania.

W Ewangelii według św. Łukasza, Jezus mówi, że bycie Jego uczniem wymaga poświęceń i zaangażowania. Jezus zachęca do gotowości oddzielenia się od innych, nawet bliskich, jeśli to jest konieczne, i do dźwigania swego “krzyża”, czyli znoszenia trudności. Jezus podkreśla, że bycie uczniem wymaga planowania, rozwagi i gotowości na trudności związane z dążeniem do doskonałości duchowej.

Krótka nauka na dziś

Zarówno z pierwszego czytania z Listu do Rzymian, jak i z Ewangelii według św. Łukasza wynika, że miłość i oddanie są centralnymi wartościami życia chrześcijańskiego. Miłość do bliźnich i gotowość do poświęceń oraz dźwiganie życiowych trudności są kluczowymi aspektami bycia uczniem Jezusa. To, co jest najważniejsze, to wypełnienie Prawa Bożego poprzez miłość i gotowość do poświęceń w naśladowaniu Jezusa.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram