1. czytanie (Oz 8, 4-7. 11-13)

Bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo Izraelitów

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Tak mówi Pan:

«Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, ale beze Mnie. Książąt mianowali – też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota – na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego, Samario, gniew mój się na nich rozpala; jak długo jeszcze nie będą mogli być wolni od winy synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on bogiem; w kawałki się rozleci cielec samaryjski. Skoro sieją wiatr, zbiorą burzę. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki, jeśliby nawet dało, zabierze ją obcy.

Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy – niech wrócą znów do Egiptu!»

Ewangelia (Mt 9, 32-38)

Jezus lituje się nad ludźmi

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: «Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu!»

Lecz faryzeusze mówili: «Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Ozeasza słyszymy, jak Bóg oskarża Izraelitów o tworzenie królów i posągów bez Jego przyzwolenia. Ich działania, które obejmują bałwochwalstwo i odrzucenie Bożych praw, prowadzą do samozagłady. Ozeasz używa metafor “sieją wiatr, zbiorą burzę” aby podkreślić, że działania przeciwko Bożym nakazom prowadzą do poważnych negatywnych konsekwencji. Bóg zapowiada także, że ze względu na ich nieposłuszeństwo, Izraelici będą musieli ponieść konsekwencje swojego grzechu.

Ewangelia według św. Mateusza opisuje służbę Jezusa, który uzdrawia opętanego i niemego. Jezus, w przeciwieństwie do Izraelitów z czasów Ozeasza, okazuje głębokie współczucie dla cierpiących i potrzebujących. Jego działania wywołują podziw wśród tłumów, ale również sceptycyzm wśród faryzeuszy. W obliczu ogromnej potrzeby, Jezus wzywa do modlitwy o więcej pracowników gotowych do służby w Bożym królestwie.

Krótka nauka na dziś

Bóg wzywa nas do odrzucenia fałszywych idoli i do życia w zgodzie z Jego prawami, a także do aktywnego uczestnictwa w misji Jezusa, która polega na niesieniu nadziei i uzdrowienia w świat.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram