Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 10.04.2024

Słowo na Dziś – 10.04.2024

1. czytanie (Dz 5, 17-26)

Cudowne uwolnienie apostołów

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zawiści, zatrzymali apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia.

Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich, powiedział: «Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa o tym życiu!». Usłuchawszy tego, weszli o świcie do świątyni i nauczali.

Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: «Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo».

Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z tamtymi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: «Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud». Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował.

Ewangelia (J 3, 16-21)

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Nikodema:

«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

Streszczenie Słowa

W dzisiejszych czytaniach spotykamy dwa niezwykłe wydarzenia, które mówią nam o mocy i miłości Boga, działającej w życiu ludzi. W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich słyszeliśmy o cudownym uwolnieniu apostołów z więzienia przez anioła Pańskiego. Apostołowie, mimo prześladowań i przeszkód, zostali posłani, aby nieustannie głosić Dobrą Nowinę. Bóg interweniuje, by Jego słowo mogło być dalej głoszone. To przypomnienie dla nas, że nie ma przeszkód, których Bóg nie mógłby pokonać na drodze głoszenia Jego miłości.

Ewangelia wg św. Jana mówi nam o uniwersalnej miłości Boga do ludzkości. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. Te słowa to fundament naszej wiary – Bóg kocha każdego z nas tak bardzo, że posłał swojego Syna, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Nie posłał Go po to, aby świat potępić, ale aby był zbawiony. To przypomnienie, że nasza wiara i zbawienie są owocem tej bezwarunkowej miłości.

Krótka nauka na dziś

Cudowne uwolnienie apostołów i misja Jezusa, aby przynieść zbawienie światu, są ze sobą głęboko powiązane. Oba te wydarzenia ukazują nam, że Bóg aktywnie działa w naszym świecie, aby przynieść światło tam, gdzie jest ciemność, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, i życie tam, gdzie wydaje się, że jest tylko śmierć.

Niezależnie od tego, jak wielkie są wyzwania i przeszkody w naszym życiu, Bóg jest z nami, oferując swoją moc i miłość, abyśmy mogli przekraczać wszelkie bariery i być Jego świadkami w świecie. Niech nasza wiara w Jezusa Chrystusa i nasze świadectwo życia będą światłem dla innych, prowadzącym ich do miłości i prawdy, które znajdują się w Bogu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram