1. czytanie (Oz 10, 1-3. 7-8. 12)

Nadszedł czas, by szukać Pana

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza

Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców; lecz gdy owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy; im większy dobrobyt w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą pokutować! On ich ołtarze zburzy i stele powywraca. Powiedzą wtedy: «My nie mamy króla, bo nie baliśmy się Pana – zresztą, cóż nam król pomoże?»

Samaria upadnie, a król jej będzie jak odłamany konar na powierzchni wody. Zniszczone będą wyżyny Awen – grzech Izraela. Ciernie i osty wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: «Przykryjcie nas!», a wzgórzom: «Padnijcie na nas!»

Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość; wykarczujcie sobie karczowiska. To czas szukania Pana, aż przyjdzie i ześle wam sprawiedliwość.

Ewangelia (Mt 10, 1-7)

Rozesłanie Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Ozeasza, widzimy Izraela jako dorodny krzew winny, który jednak zamiast skupić się na prawdziwej wierze i służbie Bogu, oddaje się bałwochwalstwu, budując coraz to więcej ołtarzy i steli. Ozeasz zwraca uwagę, że pogoń za bogactwem i dobrobytem prowadzi do duchowego upadku. Prorok wzywa Izraelitów do posiania sprawiedliwości i zbierania miłości, co jest metaforą nawrócenia i powrotu do Boga. Zachęca, aby szukać Pana i przygotować serca na Jego przyjście, które przyniesie prawdziwą sprawiedliwość.

Ewangelia według św. Mateusza opisuje, jak Jezus udziela swoim uczniom, Dwunastu Apostołom, władzy nad duchami nieczystymi i zdolności do uzdrawiania. Jezus wysyła ich, aby głosili zbliżenie Królestwa Niebieskiego i służyli „owieczkom, które poginęły z domu Izraela”. To podkreśla misję Jezusa skierowaną przede wszystkim do Izraelitów, przywołując ich do nawrócenia i przyjęcia nowej drogi życia według Ewangelii.

Krótka nauka na dziś

Nawołujemy do głębokiego przemyślenia naszego życia duchowego i zaangażowania w działania, które odzwierciedlają nasze zaufanie i wiarę w Boga. Wyzwanie do posiania sprawiedliwości i miłości jest ciągle aktualne, tak jak potrzeba bycia posłańcami Królestwa Niebieskiego w codziennym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram