Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 11.02.2024

Słowo na Dziś – 11.02.2024

1. czytanie (Kpł 13, 1-2. 45-46)

Odosobnienie trędowatego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.

Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem».

2. czytanie (1 Kor 10, 31 – 11, 1)

Paweł naśladowcą Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.

Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

Ewangelia (Mk 1, 40-45)

Uzdrowienie trędowatego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.

Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego prezentują różne aspekty czystości, miłosierdzia i służby.

Pierwsze czytanie z Księgi Kapłańskiej opisuje prawa dotyczące trądu w Izraelu. Osoby dotknięte trądem były uznawane za nieczyste i musiały mieszkać w odosobnieniu, z dala od społeczności. To czytanie wskazuje na ówczesne rozumienie czystości rytualnej oraz na sposób, w jaki społeczność radziła sobie z chorobami, które nie były wówczas dobrze zrozumiane.

Drugie czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian nawołuje do działania na chwałę Bożą i unikania bycia zgorszeniem dla innych. Paweł zachęca wiernych do naśladowania Chrystusa i szukania dobra wielu, a nie tylko własnej korzyści. To czytanie uczy nas o znaczeniu życia skierowanego na służbę innym i na chwałę Bożą.

Ewangelia wg św. Marka opowiada o uzdrowieniu trędowatego przez Jezusa. Jezus, poruszony litością, dotyka trędowatego i oczyszcza go z choroby, co było działaniem przeciwnym do ówczesnych przepisów rytualnej czystości. Jezus nakazuje mu pokazać się kapłanowi i złożyć ofiarę zgodnie z Prawem Mojżeszowym, lecz mężczyzna opowiada wszędzie o swoim uzdrowieniu. To czytanie ukazuje miłosierdzie Jezusa i Jego gotowość do przekraczania społecznych i religijnych barier w celu niesienia pomocy potrzebującym.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie przypomina nam o historycznym rozumieniu czystości i choroby, drugie czytanie uczy nas o życiu na chwałę Bożą i służbie innym, a Ewangelia ukazuje miłosierdzie Jezusa i Jego uzdrawiającą moc.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Żyj w służbie Bogu i innym, naśladując miłosierdzie i uzdrawiającą moc Jezusa, przekraczając społeczne i religijne granice.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram