Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 11.04.2024

Słowo na Dziś – 11.04.2024

1. czytanie (Dz 5, 27-33)

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy słudzy przyprowadzili apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał: «Surowo wam zakazaliśmy nauczać w to imię, a oto napełniliście Jeruzalem waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas odpowiedzialność za krew tego Człowieka?».

«Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi – odpowiedział Piotr, a także apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na miejscu po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela, aby zapewnić Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni».

Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.

Ewangelia (J 3, 31-36)

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.

Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi.

Streszczenie Słowa

Dzisiaj, w świetle słowa Bożego, przyglądamy się dwóm mocnym przesłaniom, które łączą się w jedno wielkie wezwanie do wiary i odwagi w naszym życiu chrześcijańskim.

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich słyszymy o niezachwianej odwadze apostołów, którzy, mimo zakazu i groźby śmierci, nie przestają głosić prawdy o Jezusie. “Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” – mówi Piotr. Ta scena ukazuje nam, jak wielka jest siła świadectwa opartego na prawdzie i wierze. Apostołowie nie lękają się śmierci, bo wierzą w życie, które jest silniejsze – życie wskrzeszonego Pana.

Ewangelia wg św. Jana wprowadza nas w głębię tej prawdy, mówiąc o Synu, który przyszedł z nieba i daje życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą. Kto przyjmuje Jego świadectwo, potwierdza, że Bóg jest prawdomówny. To mocne przesłanie o tym, że nasza wiara nie opiera się na pustych słowach, lecz na realnej obecności Boga w naszym życiu, którego najpełniejszym wyrazem jest Jezus Chrystus, Syn Boży.

Krótka nauka na dziś

Oba czytania prowadzą nas do refleksji nad naszym własnym świadectwem wiary. Jak często spotykamy się z przeciwnościami, które próbują powstrzymać nas od głoszenia Ewangelii? Czy nasza wiara jest na tyle silna, by mówić o Chrystusie, nawet gdy spotkamy się z niezrozumieniem czy odrzuceniem?

Dzisiejsze słowo Boże zachęca nas do tego, byśmy, podobnie jak apostołowie, mieli odwagę świadczyć o naszej wierze. Przypomina nam również, że fundamentem tej odwagi jest życie wieczne, które mamy w Chrystusie. Wierząc w Niego, stajemy się nosicielami tej nadziei, która nie zawodzi, ponieważ opiera się na miłości Boga, objawionej w Jezusie Chrystusie.

Niech więc nasze życie będzie odważnym świadectwem wiary, miłości i nadziei, które płyną z naszego zjednoczenia z Chrystusem. I pamiętajmy, że to nie przez naszą siłę, lecz przez moc Ducha Świętego, który w nas działa, jesteśmy w stanie prowadzić innych do spotkania z żywym Bogiem.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram