1. czytanie (Prz 2, 1-9)

Nakłoń swe serce ku roztropności

Czytanie z Księgi Przysłów

Synu, jeżeli słowa me przyjmiesz, zachowasz u siebie nakazy, ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności skłonisz swe serce; tak, jeśli wezwiesz rozsądek, donośnie przywołasz roztropność; jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów – to bojaźń Pańską zrozumiesz, osiągniesz poznanie Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego – wiedza, roztropność.

On chowa powodzenie dla prawych, opiekę – dla żyjących nienagannie. On osłania ścieżki prawych, ochrania drogę pobożnych.

Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawo, i rzetelność – każdą dobrą ścieżkę.

Ewangelia (Mt 19, 27-29)

Wy, którzy poszliście za Mną, stokroć tyle otrzymacie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Piotr rzekł do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»

Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Księgi Przysłów, autor wzywa nas do aktywnego dążenia do mądrości i roztropności, podkreślając, że są one cenniejsze niż jakiekolwiek materialne skarby. Podkreśla, że mądrość zaczyna się od bojaźni Pańskiej, co oznacza głęboki szacunek i pokorę wobec Boga. Dzięki tej postawie, Bóg obiecuje udzielać wiedzy, roztropności i ochrony tym, którzy żyją zgodnie z Jego przykazaniami. Prawdziwa mądrość prowadzi do zrozumienia sprawiedliwości, prawa i rzetelności – wszystkich dobrych ścieżek życia.

Ewangelia według św. Mateusza kontynuuje temat nagrody za wierność Bogu. Piotr pyta Jezusa, co czeka tych, którzy porzucili wszystko, aby iść za Nim. Jezus odpowiada, że w czasie odrodzenia, kiedy przyjdzie osądzić świat, ci, którzy byli Mu wierni, otrzymają szczególne miejsce i stokrotną nagrodę za swoje poświęcenie, włączając w to życie wieczne. To obietnica, że każda ofiara złożona z miłości do Chrystusa zostanie obficie wynagrodzona.

Krótka nauka na dziś

Prawdziwa mądrość i nagrody, które przychodzą z wierności Bogu, są wartościami, które przewyższają wszelkie ziemskie bogactwa. Zachęcamy do modlitwy o roztropność i mądrość, które prowadzą do pełni życia z Bogiem i obietnic wiecznego szczęścia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram