Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 13.03.2024

Słowo na Dziś – 13.03.2024

1. czytanie (Iz 49, 8-15)

Przymierze Boga z Izraelem

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan: «Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. Aukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: „Wyjdźcie na wolność!”, a marniejącym w ciemnościach: „Ukażcie się!”.

Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie porazi ich wiatr upalny ni słońce, bo ich poprowadzi Ten, co się lituje nad nimi, i zaprowadzi ich do tryskających zdrojów. Wszystkie me góry zamienię na drogę, i moje gościńce wzniosą się wyżej.

Oto ci przychodzą z daleka, oto tamci z północy i z zachodu, a inni z krainy Sinitów. Zabrzmijcie weselem, niebiosa! Raduj się, ziemio! Góry, wybuchnijcie radosnym okrzykiem! Albowiem Pan pocieszył swój lud, zlitował się nad jego biednymi».

Mówił Syjon: «Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał». «Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!».

Ewangelia (J 5, 17-30)

Syn Boży ożywia tych, których chce

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat.

Lecz Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam».

Dlatego więc Żydzi tym bardziej usiłowali Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu.

W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co sam czyni, i jeszcze większe dzieła Mu ukaże, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym.

Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał».

Streszczenie Słowa

Czytania na dzisiaj ukazują potężne obrazy Bożej obecności, łaski i działania w świecie, a także relację Jezusa z Ojcem, która jest źródłem życia i zbawienia.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza przedstawia obietnicę Boga dotyczącą stworzenia nowej rzeczywistości, gdzie przeszłość pełna bólu i cierpienia zostanie zapomniana, a przyszłość będzie pełna radości i pokoju. Bóg obiecuje przywrócenie i odnowienie dla swego ludu, zapewniając im opiekę, ochronę i dostatek. Symbolika wody wypływającej, która daje życie i uzdrawia, przypomina o Bożej mocy do przemieniania pustki i zniszczenia w obfitość życia. Obietnica ta ukazuje niezachwianą miłość Boga do swojego ludu, która przewyższa wszelką ludzką niewierność i zapomnienie.

Ewangelia według Świętego Jana podkreśla intymną relację między Jezusem a Ojcem, gdzie Jezus ukazuje się jako ten, kto posiada moc ożywiania i wskrzeszania. Jego słowa o życiu wiecznym, sądzie i zmartwychwstaniu ujawniają głębię misji zbawczej, jaką ma spełnić jako Syn Boży. Jezus podkreśla, że wszystko, co czyni, jest w harmonii z wolą Ojca i że Jego działanie jest kontynuacją Bożego planu zbawienia dla ludzkości. Przesłanie o przechodzeniu z śmierci do życia przez wiarę w Syna Bożego stanowi centralny punkt chrześcijańskiej nadziei i zbawienia.

Krótka nauka na dziś

Te czytania uczą nas o wszechmocnej miłości Boga, która pragnie naszego dobra i pełni życia. Przypominają, że Bóg jest zawsze gotów odnowić i przemienić nasze życie, gdy tylko zwrócimy się do Niego z wiarą. Pokazują również, że w Jezusie Chrystusie mamy dostęp do życia wiecznego i są obietnicą, że poprzez wiarę w Niego możemy doświadczyć prawdziwej przemiany i odrodzenia.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Bóg w swojej niezmierzonej miłości obiecuje odnowienie i pełnię życia dla wszystkich, którzy zwracają się do Niego, a przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, mamy obietnicę życia wiecznego i nadzieję na zmartwychwstanie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram