1. czytanie (Dz 19, 1-8)

Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich: «Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę?». A oni do niego: «Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty». «Jaki więc chrzest przyjęliście?» – zapytał. A oni odpowiedzieli: «Chrzest Janowy». «Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa» – powiedział Paweł.

Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.

Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.

Ewangelia (J 16, 29-33)

Odwagi, Ja zwyciężyłem świat

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».

Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.

To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o wizycie Pawła w Efezie, gdzie spotyka on grupę uczniów, którzy przyjęli jedynie chrzest Janowy, czyli chrzest nawrócenia. Paweł wyjaśnia im znaczenie chrztu w imię Jezusa i udziela im tego sakramentu, co skutkuje zstąpieniem na nich Ducha Świętego. To wydarzenie pokazuje, jak wczesny Kościół rozumiał potrzebę pełnej inicjacji chrześcijańskiej, obejmującej zarówno chrzest, jak i zesłanie Ducha Świętego. Następnie, Paweł kontynuuje swoją działalność w Efezie, odważnie nauczając w synagodze o królestwie Bożym.

Ewangelia według św. Jana przynosi dialog między Jezusem a Jego uczniami, którzy wyrażają wiarę w Jego boskie pochodzenie, doceniając Jego otwartość i znajomość wszystkiego bez potrzeby zadawania pytań. Jezus, potwierdzając ich wiarę, zapowiada również nadchodzące wydarzenia Jego męki, w czasie której uczniowie Go opuszczą. Mimo to, zapewnia ich o swojej jedności z Ojcem i zachęca do zachowania pokoju w Nim mimo ucisku, jaki doświadczą na świecie, przypominając o swoim zwycięstwie nad światem.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań podkreśla znaczenie pełnej inicjacji chrześcijańskiej oraz mocy i obecności Ducha Świętego w życiu wierzących. Wskazuje także na nieodłączną część życia chrześcijańskiego, jaką jest doświadczanie trudności i przeszkód, ale zarazem daje zapewnienie o końcowym zwycięstwie wiary i miłości Chrystusowej nad wszelkimi wyzwaniami.

Spotkanie Pawła z uczniami w Efezie przypomina o konieczności głębokiego zrozumienia i przyjęcia chrześcijańskiego przesłania o zbawieniu w Chrystusie oraz o roli Ducha Świętego w życiu Kościoła. Słowa Jezusa do uczniów przypominają, że choć na świecie spotkamy trudności, możemy czerpać pokój i siłę z Jego zwycięstwa nad światem, trwając w bliskości z Nim i ufając Jego obecności w naszym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram