Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 14.02.2024

Słowo na Dziś – 14.02.2024

1. czytanie (Jl 2, 12-18)

Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty

Czytanie z Księgi proroka Joela

Tak mówi Pan:

«Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego.

Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju!

Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: «Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?»

A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem.

2. czytanie (2 Kor 5, 20 – 6, 3)

Pojednajcie się z Bogiem, oto teraz czas upragniony

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.

Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo:

«W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą».

Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18)

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego skupiają się na tematach nawrócenia, pojednania z Bogiem oraz prawdziwej pobożności.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Joela wzywa do szczerego nawrócenia i pokuty. Prorok zachęca do rozdzierania serc, a nie szat, co oznacza głębokie duchowe nawrócenie, a nie tylko zewnętrzne gesty pokuty. Joel przypomina, że Bóg jest miłosierny i litościwy, gotowy do przebaczenia i odnowienia swojego ludu.

Drugie czytanie z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian podkreśla posłannictwo chrześcijan jako ambasadorów Chrystusa, którzy mają nawoływać do pojednania z Bogiem. Paweł przypomina, że Chrystus stał się grzechem za nas, abyśmy mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Apeluje także o nie lekceważenie łaski Bożej, podkreślając, że teraz jest czas zbawienia.

Ewangelia według św. Mateusza koncentruje się na prawdziwej pobożności. Jezus naucza, że uczynki religijne, takie jak jałmużna, modlitwa i post, powinny być wykonywane w ukryciu, a nie dla poklasku ludzkiego. Podkreśla, że prawdziwa pobożność jest sprawą serca, widziana przez Boga, a nie tylko zewnętrznym wystawianiem się.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, te czytania uczą nas o znaczeniu szczerego nawrócenia, pojednania z Bogiem i żywienia prawdziwej pobożności, która skupia się na wewnętrznej relacji z Bogiem, a nie na zewnętrznych pokazach.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Nawróć się szczerze do Boga, żyj jako ambasador Chrystusa i kultywuj prawdziwą pobożność, która jest widoczna dla Boga, a nie dla ludzi.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram