Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 14.04.2024

Słowo na Dziś – 14.04.2024

1. czytanie (Dz 3, 13-15. 17-19)

Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Piotr powiedział do ludu: «Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone».

2. czytanie (1 J 2, 1-5a)

Chrystus jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata.

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: «Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Ewangelia (Łk 24, 35-48)

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało wdrodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!».

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?». Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, Piotr przemawia do ludu, przypominając im o ich odrzuceniu Jezusa, który został wydany i zabity, mimo że był Świętym i Sprawiedliwym. Jednakże, Bóg wskrzesił Go z martwych, co było spełnieniem zapowiedzi proroków. Piotr wzywa do pokuty i nawrócenia, aby grzechy zostały zgładzone.

W drugim czytaniu z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła, podkreślona jest rola Jezusa Chrystusa jako Rzecznika i ofiary przebłagalnej za grzechy całego świata. Autor listu wskazuje, że prawdziwe poznanie Chrystusa wiąże się z zachowaniem Jego przykazań, co jest wyrazem doskonałej miłości Bożej.

Ewangelia według Świętego Łukasza opowiada o ukazaniu się Zmartwychwstałego Jezusa swoim uczniom. Chrystus daje im pokój, okazuje swoje rany i spożywa z nimi posiłek, dowodząc, że naprawdę zmartwychwstał. Następnie otwiera im umysły do zrozumienia Pism, w których zapowiedziano Jego cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. Na zakończenie zleca im misję głoszenia nawrócenia i odpuszczenia grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem.

Krótka nauka na dziś

Te czytania ukazują centralne znaczenie zmartwychwstania Chrystusa w chrześcijaństwie, jako spełnienie obietnic Bożych i fundament wiary. Podkreślają również znaczenie pokuty, nawrócenia i wierności przykazaniom jako drogi do życia wiecznego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram