Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 16.03.2024

Słowo na Dziś – 16.03.2024

1. czytanie (Jr 11, 18-20)

Jak baranek, którego prowadzą na zabicie

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mnie pouczył i zrozumiałem; wtedy przejrzałem ich postępki.

Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: «Zniszczmy drzewo w pełni jego sił, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina!».

Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją pomstę na nich, albowiem Tobie powierzam moją sprawę.

Ewangelia (J 7, 40-53)

Spory około osoby Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?». I powstał wtłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.

Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu Go nie pojmaliście?».

Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek».

Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty». Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?».

Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».
I rozeszli się – każdy do swego domu.

Streszczenie Słowa

Czytania na dzisiaj ukazują konflikty wynikające z wierności prawdzie i wyzwania stojące przed tymi, którzy stają w obronie swojej wiary.

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Jeremiasza, prorok opisuje, jak został ostrzeżony przez Pana o spisku przeciwko niemu, ukazując swoją bezbronność i niewinność wobec planów swych wrogów. Jeremiasz, czując się jak baranek prowadzony na zabicie, pokłada swoją sprawę w rękach Pana, Sprawiedliwego Sędziego. Ten fragment podkreśla głęboką wiarę Jeremiasza w Bożą sprawiedliwość i jego gotowość do cierpienia za prawdę objawioną mu przez Boga.

Ewangelia według Świętego Jana przedstawia spór wokół osoby Jezusa, który dzielił ludzi ze względu na Jego pochodzenie i nauczanie. Niektórzy uznawali Go za proroka lub Mesjasza, inni zaś poddawali w wątpliwość Jego misję, powołując się na pisma i tradycję. Scena ta pokazuje, jak trudno było wielu zaakceptować Jezusa jako spełnienie obietnic mesjańskich, a także ukazuje opór i niezrozumienie, jakie spotykały Go ze strony religijnych przywódców. Nikodem, wcześniej spotkany przez Jezusa, staje się przykładem osoby, która próbuje bronić Jezusa, apelując do sprawiedliwości i prawdy.

Krótka nauka na dziś

Te czytania uczą nas o trudnościach wynikających z głoszenia i obrony prawdy w obliczu opozycji i niezrozumienia. Wskazują na konieczność zaufania Bożej sprawiedliwości i na wartość świadectwa wiary, nawet gdy oznacza to konflikt z dominującymi przekonaniami lub tradycją. Przypominają również, że prawdziwe rozumienie misji Jezusa wymaga otwartości serca i umysłu, a także gotowości do przyjęcia Go jako Mesjasza, który przyszedł, by zbawić świat.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Wierność prawdzie i misji, jaką powierzono nam przez Boga, może prowadzić do konfliktów i niezrozumienia, ale przez zaufanie Bożej sprawiedliwości i otwartość na Jego objawienie, możemy stać się świadkami Jego miłości i zbawienia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram