Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 17.02.2024

Słowo na Dziś – 17.02.2024

1. czytanie (Iz 58, 9b-14)

Obietnica dla sprawiedliwych

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan Bóg:

«Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.

Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń. I będą cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek – na zamieszkanie.

Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana – czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca.

Albowiem usta Pańskie to wyrzekły».

Ewangelia (Łk 5, 27-32)

Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.

Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»

Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego koncentrują się na tematyce sprawiedliwości społecznej, miłosierdzia i powołania do nawrócenia.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza przedstawia wizję życia zgodnego z Bożymi wymaganiami. Podkreśla znaczenie działań na rzecz sprawiedliwości społecznej: usunięcie ucisku, podzielenie się chlebem z głodnymi, troska o potrzebujących. W zamian za te czyny Bóg obiecuje błogosławieństwo, wskazując, że prawdziwa pobożność to nie tylko osobiste akty religijne, ale również działanie na rzecz dobra innych. Prorok mówi o szabacie jako dniu świętym i zachęca do jego świętowania nie przez rygorystyczne przestrzeganie zasad, ale poprzez odnowienie relacji z Bogiem i innymi ludźmi.

Ewangelia według św. Łukasza opisuje powołanie Lewiego (Mateusza), celnika, przez Jezusa. Jezus nie tylko wzywa go do naśladowania, ale także uczestniczy w uczcie z celnikami i grzesznikami. Kiedy faryzeusze wyrażają swoje oburzenie, Jezus odpowiada, że przyszedł powołać grzeszników do nawrócenia. To czytanie podkreśla, że Jezus przyszedł, aby przynieść miłosierdzie i zbawienie tym, którzy są najbardziej potrzebujący, a nie tylko tym, którzy uważają się za sprawiedliwych.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie wskazuje na konieczność działania na rzecz sprawiedliwości i miłosierdzia jako istoty prawdziwej pobożności. Ewangelia zaś przypomina, że Jezus przyszedł powołać grzeszników do nawrócenia, co podkreśla Jego miłosierdzie i otwartość na wszystkich ludzi.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Żyj sprawiedliwie, podziel się z potrzebującymi i pamiętaj, że Jezus przyszedł przynieść miłosierdzie i nawrócenie dla wszystkich, zwłaszcza dla grzeszników.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram