1. czytanie (Dz 8, 1b-8)

Ewangelia szerzy się poza Jerozolimą

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem.

A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów, porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia.

Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo.

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście.

Ewangelia (J 6, 35-40)

Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Hezus powiedział do ludu: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.

Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, uczymy się o roli prześladowań w rozprzestrzenianiu się wiary chrześcijańskiej. Pomimo wielkiego prześladowania Kościoła w Jerozolimie, co prowadziło do śmierci Szczepana i działań Szawła przeciwko chrześcijanom, wiara rozprzestrzeniała się dalej. Ci, którzy zostali rozproszeni, nie ukrywali swojej wiary, ale zamiast tego głosili słowo Boże tam, gdzie się znaleźli. Filip, jednym z tych, którzy wyjechali, przynosi nadzieję i uzdrowienie do Samarii, co przynosi wielką radość mieszkańcom miasta.

Ewangelia według św. Jana mówi nam o Jezusie jako o chlebie życia, który zapewnia duchowe zaspokojenie i życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą. Jezus podkreśla, że Jego misją jest wypełnianie woli Ojca, która polega na tym, by nikt, kto przychodzi do Niego, nie został odrzucony, ale miał życie wieczne.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z tych czytań podkreśla, że w obliczu trudności i prześladowań nasza wiara może być jeszcze silniej rozpowszechniana. Prześladowania, choć trudne, mogą otworzyć nowe drogi dla ewangelizacji i przynieść nadzieję tym, którzy jej potrzebują. Jezus, jako chleb życia, przypomina nam, że nasza wiara i zaufanie w Niego zaspokaja nasze głębokie duchowe pragnienia i zapewnia obietnicę życia wiecznego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram