Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 17.12.2023

Słowo na Dziś – 17.12.2023

1. czytanie (Iz 61, 1-2a. 10-11)

Ogromnie się weselę w Panu

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej.

«Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów».

2. czytanie (1 Tes 5, 16-24)

Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła.

Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: on też tego dokona.

Ewangelia (J 1, 6-8. 19-28)

Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem».

Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?»

Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».

Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Streszczenie Słowa

  1. Czytanie z Księgi proroka Izajasza (Iz 61, 1-2a. 10-11): Prorok radosnej wieści ogłasza misję, jaką otrzymał od Boga, głosząc dobre wieści ubogim, uzdrowicieli serc złamanych i wyzwolicieli jeńców. W radości świadczy o Bożej sprawiedliwości, która rozkwita jak plony na ziemi.
  2. Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła do Tesaloniczan (1 Tes 5, 16-24): Apostoł Paweł zachęca chrześcijan do stałej radości, modlitwy i wdzięczności, zwracając uwagę na wypełnianie woli Bożej. Prosi, aby zachowywali się nieskazitelnie, oczekując na przyjście Pana, a Bóg pokoju sam ich uświęca.
  3. Ewangelia według Świętego Jana (J 1, 6-8. 19-28): Jan Chrzciciel przychodzi jako świadek światłości, aby wszyscy uwierzyli. Choć pytany o swoją tożsamość, skromnie oświadcza, że jest głosem wołającym na pustyni, przygotowującym drogę dla Pana. Odrzuca tożsamość Mesjasza, Eliasza czy proroka, wskazując na nadchodzącego Jezusa.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania ukazują radość wypełniania Bożej woli, głoszenia dobrej nowiny i przygotowywania serc na przyjście Pana. Wspierają one postawę stałej modlitwy, radości i wdzięczności, podkreślając znaczenie uświęcania się w oczekiwaniu na Boże zbawienie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram