Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 18.12.2023

Słowo na Dziś – 18.12.2023

1. czytanie (Jr 23, 5-8)

Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

«Oto nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”.

Dlatego właśnie nadchodzą dni – mówi Pan – kiedy nie będą już mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, lecz raczej: Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił pokolenie domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył; tak że będą mogli mieszkać na swej ziemi».

Ewangelia (Mt 1, 18-24)

Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.

Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami.

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

Streszczenie Słowa

  1. Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 23, 5-8): Prorok Jeremiasz przepowiada nadejście dni, kiedy wzbudzi się Odrośl sprawiedliwa dla Dawida. Ten potomek będzie sprawiedliwym królem, wykonującym prawo i sprawiedliwość. W Jego dniach Juda doświadczy zbawienia, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie pod Jego panowaniem.
  2. Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 1, 18-24): Ewangelista Mateusz opowiada o narodzinach Jezusa Chrystusa. Maryja, będąc zaślubioną Józefowi, za sprawą Ducha Świętego staje się brzemienna. Józef, człowiek sprawiedliwy, zamierzał oddalić Ją potajemnie, ale Anioł Pański ukazuje mu się we śnie, objaśniając Boży plan zbawienia przez narodzenie Syna, któremu nadane będzie imię Jezus, czyli Bóg z nami.

Krótka nauka na dziś

Proroctwo Jeremiasza o potomku Dawida, który przyniesie zbawienie, wypełnia się w narodzeniu Jezusa. Anioł potwierdza Boski plan zbawienia przez Jego narodzenie z Ducha Świętego, co podkreśla spełnienie obietnic mesjańskich w Jezusie Chrystusie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram