1. czytanie (2 Krl 2, 1. 6-14)

Eliasz uniesiony do nieba

Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej

Kiedy Pan miał wśród wichru unieść Eliasza do nieba, Eliasz szedł z Elizeuszem z Gilgal. Wtedy rzekł Eliasz do niego: «Zostań, proszę, tutaj, bo Pan posłał mnie aż do Jordanu». Elizeusz zaś odpowiedział: «Na życie Pana i na twoje życie: nie opuszczę cię!» I szli dalej razem.

A pięćdziesięciu spośród synów prorockich poszło i stanęło z przeciwka, w oddali, podczas gdy oni obydwaj przystanęli nad Jordanem.

Wtedy Eliasz zdjął swój płaszcz, zwinął go i uderzył w wody, tak iż się rozdzieliły w obydwie strony. A oni we dwóch przeszli po suchym łożysku. Kiedy zaś przeszli, Eliasz rzekł do Elizeusza: «Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie». Elizeusz zaś powiedział: «Niechby – proszę – dwie części twego ducha przeszły na mnie!» On zaś odrzekł: «Trudnej rzeczy zażądałeś. Jeżeli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie; jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się».

Podczas gdy oni szli i rozmawiali, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch; a Eliasz wśród wichru wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: «Ojcze mój! Ojcze mój! Rydwanie Izraela i jego jeźdźcze». I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie swoje szaty, Elizeusz rozdarł je na dwie części i podniósł płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry.

Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I wziął płaszcz Eliasza, który spadł od niego z góry, i uderzył w wody. Wtedy rzekł: «Gdzie jest Pan, Bóg Eliasza?» I uderzył w wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł środkiem.

Ewangelia (Mt 6, 1-6. 16-18)

Dobre uczynki pełnić w ukryciu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania przybliżają nam dwie niezwykłe historie: uniesienie Eliasza do nieba oraz nauki Jezusa na temat uczynków pobożnych wykonywanych w ukryciu.

W pierwszym czytaniu z Drugiej Księgi Królewskiej śledzimy moment, gdy Eliasz jest uniesiony do nieba. Elizeusz, jego uczeń, towarzyszy mu w ostatnich chwilach przed jego odejściem. Eliasz prosi Elizeusza, by ten pozostał w Gilgal, ale Elizeusz nie chce opuścić swojego mistrza. Przez Jordan, Eliasz dzięki mocy Bożej dzieli wody, a oni przekraczają rzekę po suchym łożysku. Eliasz wreszcie pyta Elizeusza, czego sobie życzy, zanim zostanie wzięty przez Boga. Elizeusz prosi o podwójną dawkę ducha swojego mistrza, co jest trudną prośbą, ale Eliasz obiecuje spełnić to życzenie, jeśli Elizeusz zobaczy, jak zostaje wzięty do nieba. Eliasz zostaje uniesiony w wichrze, a Elizeusz widząc to, woła “Ojcze mój! Ojcze mój!” i bierze płaszcz swego mistrza, który spadł z góry. To napełnia go mocą, a potem przechodzi rzekę, przywołując moc Bożą.

W Ewangelii według św. Mateusza, Jezus naucza swoich uczniów, jak wykonywać dobre uczynki, aby nie szukać aprobaty ludzi, ale służyć jedynie Bogu. Naucza, by nie trąbić o swoich jałmużnach przed innymi, by modlić się w ukryciu i by nie robić z poświęceń publicznej wystawy. Jezus wskazuje na potrzebę szczerości i pokory w praktykowaniu pobożności, ponieważ Bóg, który widzi w ukryciu, nagrodzi takie uczynki.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania podkreślają zaufanie w moc Bożą poprzez uniesienie Eliasza do nieba oraz pouczają o wykonywaniu pobożnych uczynków w sposób autentyczny i bez szukania aprobaty ludzkiej, zgodnie z nauką Jezusa z Ewangelii według św. Mateusza.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram