Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 20.03.2024

Słowo na Dziś – 20.03.2024

1. czytanie (Dn 3, 14-20. 91-92. 95)

Ocalenie trzech młodzieńców

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Król Nabuchodonozor powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi – w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych – upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?»

Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś».

Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca.

Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: «Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?» Oni zaś odpowiedzieli królowi: «Oczywiście, królu». On zaś w odpowiedzi rzekł: «Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego; czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego».

Nabuchodonozor powiedział na to: «Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W Nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim».

Ewangelia (J 8, 31-42)

Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”»

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».

W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».

Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».

Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».

Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

Streszczenie Słowa

Czytania na dzisiaj poruszają tematy wiary, wyzwolenia i posłuszeństwa prawdzie.

W pierwszym czytaniu z Księgi proroka Daniela mamy opis męczeństwa trzech młodzieńców: Szadraka, Meszaka i Abed-Nego. Zostali oni wrzuceni do rozpalonego pieca za odmowę oddawania pokłonu złotemu posągowi wzniesionemu przez króla Nabuchodonozora. W piecu dołącza do nich czwarty, który “wyglądem przypomina anioła Bożego”. To wydarzenie ukazuje potęgę i ochronę Boga, który ratuje swoich wiernych sług z niebezpieczeństwa. Jest to również przypomnienie, że wiara i zaufanie Bogu mogą nas wyzwolić z najtrudniejszych sytuacji.

Ewangelia według Świętego Jana przedstawia naukę Jezusa o prawdziwej wolności. Jezus wskazuje, że prawdziwi uczniowie to ci, którzy trwają w Jego nauce, a prawda, którą przynosi, wyzwala od grzechu. Dyskusja z Żydami dotyczy ich roszczenia, że są potomstwem Abrahama i nigdy nie byli niewolnikami. Jezus wyjaśnia, że chodzi o niewolę grzechu i że tylko Syn Boży może dać prawdziwe wyzwolenie. Ta część Ewangelii pokazuje różnicę między zewnętrznym dziedzictwem a duchowym związkiem z Bogiem przez wiarę i miłość.

Krótka nauka na dziś

Te czytania uczą nas, że prawdziwa wolność nie leży w zewnętrznych okolicznościach, ale w byciu wolnym od grzechu dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Przypominają, że Bóg jest wierny i chroni swoich wiernych nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. Podkreślają też, że posłuszeństwo prawdzie, którą przynosi Jezus, jest kluczem do prawdziwego wyzwolenia.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Bóg chroni i wyzwala swoich wiernych, a prawdziwa wolność i wyzwolenie znajdujemy w trwaniu w nauce Chrystusa i w życiu zgodnie z prawdą, którą On nam objawił.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram