1. czytanie (Jr 31, 31-34)

Moje prawo wypiszę na ich sercach

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Pan mówi: «Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan.

Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

I nie będą się musieli wzajemnie pouczać, mówiąc jeden do drugiego: Poznajcie Pana! Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał».

Ewangelia (Mk 14, 22-25)

To jest Ciało moje. To jest Krew moja

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania przemawiają do nas o głębi Bożego przymierza z ludzkością i o jego odnowieniu w Chrystusie.

Prorok Jeremiasz mówi nam o nowym przymierzu, które Bóg ma zawrzeć nie tylko z Izraelem, ale z całym ludzkością. To przymierze ma być nieporównywalne z tymi, które były wcześniej, ponieważ Bóg obiecuje wypisać swoje prawo bezpośrednio na sercach ludzi, a nie na kamiennych tablicach. Bóg dąży do bezpośredniej relacji z każdym z nas, pragnie być poznany przez wszystkich, od najmniejszego do największego. W tym nowym przymierzu, Bóg obiecuje odpuszczenie grzechów i pełne zbliżenie się do ludzkości.

Ewangelia według św. Marka pokazuje spełnienie tej obietnicy poprzez ostatnią wieczerzę, kiedy Jezus ustanawia Eucharystię. Poprzez chleb i wino, które stają się Jego Ciałem i Krwią, Jezus zawiera nowe przymierze, które jest otwarte dla wszystkich. Eucharystia staje się znakiem nowego przymierza, w którym Bóg wypisuje swoje prawo miłości na sercach wierzących i zaprasza do trwałej jedności z sobą.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania przypominają nam, że Bóg pragnie głębokiej, osobistej relacji z każdym z nas. Nowe przymierze w Chrystusie otwiera drogę do tej relacji poprzez odpuszczenie grzechów i odnowienie serca. Eucharystia jest sercem tego przymierza, zapraszającym nas do wspólnoty z Chrystusem i ze sobą nawzajem.

Bóg pragnie nawiązać z nami głęboką, osobistą relację, wypisując swe prawo miłości bezpośrednio na naszych sercach. Eucharystia jest sercem nowego przymierza, otwierającym nas na tę relację i odnawiającym nasze życie w Chrystusie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram