1. czytanie (Hi 38, 1. 8-11)

Bóg jest władcą morza

Czytanie z Księgi Hioba

Z wichru Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: «Kto bramą zamknął morze, gdy wyszło z łona wzburzone, gdy chmury mu dałem za ubranie, za pieluszki – ciemność pierwotną? Złamałem jego wielkość mym prawem, wprawiłem wrzeciądze i bramę. I rzekłem: Aż dotąd, nie dalej! Tu zapora dla twoich fal nadętych».

2. czytanie (2 Kor 5, 14-17)

Wszystko stało się nowe

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.

Ewangelia (Mk 4, 35-41)

Uciszenie burzy na jeziorze

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.

A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!» Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.

Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!» Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą: «Kim On jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Księgi Hioba przedstawia nam Boga jako Władcę morza, który ma moc ograniczyć siły przyrody. Pan mówi do Hioba z wichru, przypominając o swojej kontroli nad stworzeniem. Mówi o morzu, które zostało ograniczone przez Boże polecenie, „Aż dotąd, nie dalej!”. To przypomina nam, że Bóg ma władzę nad wszystkimi aspektami stworzenia, nawet nad tymi, które wydają się być poza naszą kontrolą.

W drugim czytaniu, Święty Paweł mówi do Koryntian o przeobrażającej mocy miłości Chrystusa. Uczy, że przez śmierć Chrystusa dla wszystkich, zostaliśmy wezwani do życia nie dla siebie, ale dla Niego, który za nas umarł i zmartwychwstał. W Chrystusie stajemy się “nowym stworzeniem”, a wszystko stare minęło, a wszystko stało się nowe. To wezwanie do życia w nowości, które przynosi nam obecność Chrystusa.

W Ewangelii wg św. Marka, Jezus ukazuje swoją moc nad naturą, gdy ucisza burzę na jeziorze. Jego uczniowie, pełni strachu, zdumiewają się Jego mocą. Jezus ich pyta: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!”. To przypomnienie, że nawet w obliczu trudności i wyzwań, mamy powody, by zaufać Jezusowi, który ma moc nad wszelkimi burzami naszego życia.

Krótka nauka na dziś

Z dzisiejszych czytań uczymy się, że Bóg posiada nieograniczoną władzę nad stworzeniem i każdą sytuacją, która nas spotyka, a życie w Chrystusie przynosi odnowę i transformację, umożliwiając nam stawienie czoła wszelkim życiowym burzom z odnowioną wiarą i nadzieją.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram