Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 24.02.2024

Słowo na Dziś – 24.02.2024

1. czytanie (Pwt 26, 16-19)

Świętość ludu Bożego

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Mojżesz powiedział do ludu:

«Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy.

Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu.

A Pan uzyskał to, że ty będziesz, jak ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność, i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak powiedział».

Ewangelia (Mt 5, 43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego skupiają się na temacie doskonałości w miłości i posłuszeństwie Bożym.

Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa przedstawia słowa Mojżesza do ludu Izraela. Mojżesz przypomina im o przykazaniach i nakazach Boga, które mają przestrzegać z całego serca i duszy. Mówi, że posłuszeństwo tym prawom uczyni Izrael ludem wybranym przez Boga, świętym i wywyższonym ponad inne narody. To czytanie podkreśla, że posłuszeństwo Bożym przykazaniom jest kluczowe dla utrzymania bliskiej relacji z Bogiem i dla bycia Jego świętym ludem.

Ewangelia według św. Mateusza przedstawia nauczanie Jezusa o miłości do bliźnich, w tym do wrogów. Jezus wyjaśnia, że miłość nie powinna być ograniczona tylko do tych, którzy nas miłują, ale powinna być rozszerzona także na nieprzyjaciół i tych, którzy nas prześladują. Podkreśla, że taka doskonała miłość odzwierciedla charakter Boga, który jest miłosierny wobec wszystkich, bez względu na ich dobroć lub zło. Jezus wzywa do bycia doskonałymi w miłości, tak jak Ojciec niebieski jest doskonały.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie przypomina o znaczeniu posłuszeństwa Bożym przykazaniom, a Ewangelia wzywa do doskonałości w miłości, która obejmuje nawet tych, którzy nas nie miłują lub prześladują.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Dąż do posłuszeństwa Bożym przykazaniom i do doskonałej miłości, która przekracza granice i odzwierciedla miłosierne serce Boga.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram