Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 24.09.2023

Słowo na Dziś – 24.09.2023

1. czytanie (Iz 55, 6-9)

Myśli moje nie są myślami waszymi

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.

Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi.

2. czytanie (Flp 1, 20c-24. 27a)

Dla mnie żyć – to Chrystus

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

Bracia:

Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele – to dla mnie owocna praca, cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.

Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze; pozostawać zaś w ciele – to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.

Ewangelia (Mt 20, 1-16a)

Przypowieść o robotnikach w winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:

«Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy.

Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił.

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”.

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze.

Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».

Streszczenie Słowa

Prorok Izajasz zachęca ludzi do szukania Pana, gdy jest to możliwe, i wzywania Go, kiedy jest blisko. Apeluje do bezbożnych, aby porzucili swoje złe drogi i ludzi nieprawych, aby odstąpili od swoich zamiarów. Prorok przekonuje, że nawrócenie do Pana będzie miało za sobą Jego miłosierdzie, ponieważ Bóg jest hojny w przebaczeniu. Jednocześnie Izajasz podkreśla, że myśli Boże są wyższe od ludzkich myśli, a Boże drogi są wyższe od ludzkich dróg, co wskazuje na nieskończoną mądrość i tajemnicę Bożego planu.

W liście do Filipian, Apostoł Paweł wyraża swoje przemyślenia na temat życia i śmierci w kontekście służby Chrystusowi. Paweł twierdzi, że jego najwyższym celem jest, aby Chrystus był uwielbiony zarówno w życiu, jak i w śmierci. Dla niego życie na ziemi oznacza służenie Chrystusowi, a umrzeć byłoby zyskiem, ponieważ pozwoliłoby mu być bliżej Chrystusa. Jednak Apostoł rozumie, że pozostanie na ziemi jest konieczne ze względu na potrzeby wspólnoty chrześcijańskiej. Paweł zachęca Filipian do postępowania zgodnie z Ewangelią Chrystusa, aby byli godnymi świadkami wiary.

Jezus opowiada przypowieść o gospodarzu, który wczesnym rankiem wynajmuje robotników do pracy w swojej winnicy i obiecuje im denara za dzień pracy. W ciągu dnia zatrudnia kolejnych robotników o różnych porach, w tym nawet krótko przed zakończeniem pracy. Gdy nadszedł wieczór, wszyscy robotnicy otrzymują tę samą płacę, co wywołuje niezadowolenie tych, którzy pracowali cały dzień. Gospodarz jednak tłumaczy, że zapłacił im zgodnie z umową i że ma prawo rozdzielać swoje pieniądze, jak uważa za stosowne. Przypowieść ukazuje Boże miłosierdzie i sprawiedliwość, niezależnie od tego, kiedy ktoś nawraca się do Boga, może otrzymać Jego dar zbawienia.

Krótka nauka na dziś

Z dzisiejszych czytań można wyciągnąć jedną wspólną naukę: Bóg jest pełen miłosierdzia i nie ogranicza swojej łaski ani sprawiedliwości według naszych ludzkich standardów. Jego troska i zaproszenie do zbawienia są otwarte dla wszystkich, niezależnie od naszych zasług, czasu nawrócenia czy pozornego zasługiwania. Dlatego też, zamiast oceniać innych, powinniśmy kierować się miłością, współczuciem i gotowością do pomocy, podobnie jak Bóg czyni to wobec nas.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram