Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 24.10.2023

Słowo na Dziś – 24.10.2023

1. czytanie (Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21)

Posłuszeństwo Chrystusa wynagradza grzech Adama

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

Jeżeli przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie poprzez sprawiedliwość, wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Ewangelia (Łk 12, 35-38)

Oczekiwanie powrotu Pana

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu autor Listu do Rzymian, Paweł, opisuje relację między grzechem Adama a zbawieniem przyniesionym przez Jezusa Chrystusa. Paweł mówi, że grzech pojawił się na świecie przez grzech Adama, a wraz z grzechem przyszła śmierć. Jednak dzięki posłuszeństwu Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie na krzyżu, przynosząc łaskę i dar Boży, ludzie mają możliwość usprawiedliwienia i otrzymania życia wiecznego. Paweł podkreśla, że grzech Adama sprowadził potępienie na całą ludzkość, ale Chrystus, poprzez swoje posłuszeństwo, przynosi usprawiedliwienie i życie wieczne.

W Ewangelii Jezus przekazuje swoim uczniom przypowieść o gotowości na powrót Pana. Opowiada o sługach, którzy czekają na swojego pana, aby otworzyć mu drzwi, gdy wróci z uczty weselnej. Jezus zachęca swoich uczniów do bycia gotowymi na Jego powrót, niezależnie od pory dnia lub nocy. Ci, którzy będą gotowi, zostaną obdarowani i obdarowani przez Pana.

Krótka nauka na dziś

Grzech Adama przyniósł śmierć i grzeszną naturę wszystkim ludziom, ale przez posłuszeństwo Jezusa Chrystusa możemy otrzymać dar życia wiecznego. Ważne jest, by być gotowym na Jego powrót i trwać w wierze, by przyjąć te dary od Boga. Zbawienie jest możliwe dzięki łasce Bożej i wierze w Jezusa Chrystusa.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram