Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 24.12.2023

Słowo na Dziś – 24.12.2023

1. czytanie (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16)

Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie

Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Gdy król Dawid zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił dokoła wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: «Spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie». Natan powiedział do króla: «Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą».

Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: «Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: To mówi Pan: „Czy ty zbudujesz Mi dom na mieszkanie? Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół.

Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej i ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje.

Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki”».

2. czytanie (Rz 16, 25-27)

Tajemnica ukryta dla dawnych wieków została objawiona

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków! Amen.

Ewangelia (Łk 1, 26-38)

Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej Anioł.

Streszczenie Słowa

1. Czytanie z Drugiej Księgi Samuela (2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16): Gdy król Dawid zamieszkał w swoim pałacu, prorok Natan przekazał mu słowa Pana, który zwraca uwagę na to, że Bóg jest z Dawidem we wszystkim. Chociaż król chciał zbudować dom dla Boga, to Pan obiecuje, że zbuduje dom dla Dawida, którego królestwo będzie trwać wiecznie. Bóg obiecuje utwierdzenie tronu Dawida przez potomka i zapowiada, że dom Dawida będzie trwał na wieki.

2. Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 16, 25-27): List kończy się słowami Pawła, który opisuje tajemnicę Bożą, ukrytą przez wieki, ale teraz objawioną przez Jezusa Chrystusa. Ta tajemnica została objawiona przez pisma prorockie, aby skłonić wszystkie narody do posłuszeństwa wierze. Chwała niech będzie Bogu na wieki wieków.

3. Ewangelia według Świętego Łukasza (Łk 1, 26-38): Anioł Gabriel zostaje posłany do dziewicy Maryi, aby ogłosić jej, że będzie matką Syna Bożego. Maryja, choć jest spragniona zrozumienia, wyraża posłuszeństwo Bogu, mówiąc: “Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.” Anioł informuje ją również o cudownej ciąży jej krewnej, Elżbiety, co wzmaga jej wiarę w możliwość tego niezwykłego wydarzenia.

Krótka nauka na dziś

Z dzisiejszych czytań wynika, że Bóg, poprzez swoje obietnice i działanie w historii ludzkości, ukazuje swoją niezmienną wierność i troskę. Dawidowi obiecano trwałe królestwo, co wskazuje na Boży zamiar spełniania obietnic i kierowania ludzką historią. Nauką z Ewangelii jest wzór pokory i ufności woli Bożej, jak ukazuje Maryja, będąc gotową przyjąć Boży plan, co przypomina nam, że ufając Bogu, możemy doświadczyć Jego błogosławieństwa i realizacji tajemniczego działania w naszym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram