Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 28.03.2024

Słowo na Dziś – 28.03.2024

1. czytanie (Wj 12, 1-8. 11-14)

Przepis o wieczerzy paschalnej

Czytanie z Księgi Wyjścia

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak:

„Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka, i pokropią nią odrzwia i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu, i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami.

Tak zaś spożywać go będziecie: biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana.

Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło, i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu – Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską.

Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto”».

2. czytanie (1 Kor 11, 23-26)

Ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał irzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!».

Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie.

Ewangelia (J 13, 1-15)

Do końca ich umiłował

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.

Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?». Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».

Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!».

Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».

A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania koncentrują się na tematyce zbawienia i ofiary, które są fundamentalne dla rozumienia chrześcijańskiej Paschy.

Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia opisuje ustanowienie Wieczerzy Paschalnej przez Boga dla Izraelitów w Egipcie. Przepis na spożycie baranka i krew na odrzwiach domów jest symbolem ocalenia od śmierci pierworodnych i niewoli egipskiej. Baranek staje się znakiem przymierza między Bogiem a Jego ludem, a jego krew jest znakiem ocalenia.

W drugim czytaniu, z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian, Paweł przekazuje słowa Jezusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Ustanowienie Eucharystii przez Jezusa w formie chleba i wina, które stają się Jego Ciałem i Krwią, jest centralnym punktem wiary chrześcijańskiej. Paweł podkreśla, że każde spożywanie Eucharystii jest głoszeniem śmierci Chrystusa aż do Jego powtórnego przyjścia.

Ewangelia według św. Jana opisuje, jak Jezus umywa nogi swoim uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest to akt służby i pokory, który Jezus wykonuje, aby dać przykład swoim uczniom. Jezus podkreśla, że nikt nie jest większy od swojego nauczyciela, a służenie innym jest kluczowym aspektem Jego nauczania i życia.

Krótka nauka na dziś

Te czytania uczą nas, że zbawienie przychodzi przez ofiarę i pokorę. Baranek paschalny z Księgi Wyjścia jest prefiguracją Jezusa, który ofiarowuje swoje życie jako ostateczną ofiarę za grzechy świata. Umywanie nóg przez Jezusa ukazuje pokorę i służbę jako istotne elementy życia chrześcijańskiego. Eucharystia stanowi centralny punkt wiary, przypominając o ofierze Jezusa i Jego obecności wśród wierzących.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Zbawienie przychodzi przez ofiarę i służbę, jak ukazuje Jezus, który jako Paschalny Baranek ofiarowuje siebie za grzechy świata i daje przykład pokory oraz miłości w służbie innym.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram