1. czytanie (1 P 1, 18-25)

Cena naszego odkupienia

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:

Wiecie, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. «Wszelkie bowiem ciało jest jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł, słowo zaś Pana trwa na wieki». Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Ewangelia (Mk 10, 32-45)

Zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać:

«Oto idziemy do Jerozolimy. A tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie».

Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Streszczenie Słowa

W pierwszym czytaniu Święty Piotr przypomina nam o cenie naszego odkupienia – nie złotem czy srebrem, ale drogocenną krwią Chrystusa. Mówi o naszym nowym narodzeniu przez wiarę w Boga, który wskrzesił Jezusa, dając nam nadzieję i nowe życie. Nakłania nas, byśmy się wzajemnie kochali z czystym sercem, pamiętając, że nasze życie oparte jest na niezniszczalnym słowie Boga, które jest żywe i trwa wiecznie.

Ewangelia opowiada o drodze Jezusa i Jego uczniów do Jerozolimy, gdzie Jezus zapowiada swoją mękę. W odpowiedzi na prośbę Jakuba i Jana o szczególne miejsce w Jego chwale, Jezus przypomina, że prawdziwa wielkość polega na służeniu innym, a nie na posiadaniu władzy czy zaszczytów. Jezus podkreśla, że przyszedł służyć, a nie być obsługiwanym, i ofiarować swoje życie jako okup za wielu.

Krótka nauka na dziś

Z tych czytań wyciągamy naukę o sile wiary i nadziei, które są zakorzenione w ofierze Chrystusa. Uczy nas też, że prawdziwa wielkość w królestwie Bożym nie jest mierzona przez władzę lub sukces, ale przez służbę i poświęcenie dla innych. Przypomina nam to, byśmy żyli w duchu miłości, cierpliwości i pokory, mając na uwadze ofiarę Chrystusa za nas i Jego przykład służenia.

Żyjmy w świetle nadziei, którą daje nam wiara w ofiarę Chrystusa, i bądźmy gotowi służyć innym, pamiętając, że prawdziwa wielkość osiągana jest przez pokorną służbę.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram