Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 29.10.2023

Słowo na Dziś – 29.10.2023

1. czytanie (Wj 22, 20-26)

Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych

Czytanie z Księgi Wyjścia

Tak mówi Pan:

«Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami w ziemi egipskiej.

Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i poskarżą Mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem; i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami.

Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.

Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy».

2. czytanie (1 Tes 1, 5c-10)

Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, tak że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.

Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

Ewangelia (Mt 22, 34-40)

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia (Wj 22, 20-26) przekazuje nauki Boże dotyczące sprawiedliwości i miłosierdzia. Bóg nakazuje nie gnębić przybysza ani krzywdzić wdowy i sierot, a także nie zachowywać się jak lichwiarz wobec ubogich. Wszystko to ma charakter moralny i Boży gniew może spaść na tych, którzy nie przestrzegają tych zasad.

W drugim czytaniu z Pierwszego Listu do Tesaloniczan (1 Tes 1, 5c-10), Paweł Apostoł podkreśla znaczenie przyjęcia Ewangelii i służby Bogu żywemu. Tesaloniczanie stali się wzorcem dla innych wierzących, rozpowszechniając wiarę i nawracając się od fałszywych bożków na służbę prawdziwemu Bogu oraz oczekiwanie powrotu Jezusa Chrystusa.

W Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 22, 34-40) Jezus na pytanie o najważniejsze przykazanie wskazuje miłość do Boga i miłość do bliźniego jako najważniejsze przykazania, na których opiera się całe Prawo i Prorocy.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania podkreślają znaczenie sprawiedliwości, miłosierdzia, służby Bogu i miłości do bliźniego jako kluczowych aspektów życia wiarą.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram