Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 31.03.2024

Słowo na Dziś – 31.03.2024

1. czytanie (Dz 10, 34a. 37-43)

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

2. czytanie (Dz 10, 34a. 37-43)

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Ewangelia (J 20, 1-9)

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania skupiają się na zmartwychwstaniu Jezusa i jego znaczeniu dla naszego życia.

W pierwszym czytaniu, z Dziejów Apostolskich, słyszymy świadectwo Piotra, który mówi o życiu, śmierci, i zmartwychwstaniu Jezusa. Piotr przypomina, że Jezus, pomimo śmierci na krzyżu, został wskrzeszony przez Boga i ukazał się swoim wybranym świadkom. Przesłanie to jest zaproszeniem do wiary w Chrystusa, którego śmierć i zmartwychwstanie dają nam nadzieję na odpuszczenie grzechów i wieczne życie.

W liście do Kolosan, Paweł apeluje, abyśmy dążyli do tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. To wezwanie, abyśmy skupili się na życiu duchowym i niebieskich wartościach, pamiętając, że nasze prawdziwe życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu.

Ewangelia według św. Jana opisuje moment, gdy Maria Magdalena i apostołowie odkrywają pusty grób. Jest to punkt zwrotny, kiedy zrozumieli, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał, co zmieniło bieg historii i naszego zbawienia. Zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem naszej wiary i przypomnieniem, że śmierć nie ma ostatniego słowa.

Krótka nauka na dziś

Z tych czytań płynie dla nas jasna nauka: Chrystus zmartwychwstał, a przez to my również możemy przejść od śmierci do nowego życia w Nim. Zmartwychwstanie Jezusa otwiera nam drogę do wieczności i daje siłę do codziennego życia w zgodzie z Jego naukami.

Krótko mówiąc, zmartwychwstanie Chrystusa daje nam nadzieję i pokazuje drogę do prawdziwego życia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram