Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 03.03.2024

Słowo na Dziś – 03.03.2024

1. czytanie (dłuższe: Wj 20, 1-17)

Ogłoszenie przykazań Bożych

Czytanie z Księgi Wyjścia

W owych dniach mówił Bóg wszystkie te słowa:

«Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, w błahych rzeczach, bo nie pozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto wzywa Jego Imienia w błahych rzeczach.

Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.

Czcij twego ojca i twoją matkę, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje.

Nie będziesz zabijał.

Nie będziesz cudzołożył.

Nie będziesz kradł.

Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.

Nie będziesz pożądał domu twojego bliźniego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego».

2. czytanie (1 Kor 1, 22-25)

Chrystus ukrzyżowany jest mądrością Bożą

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków – Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi.

Ewangelia (J 2, 13-25)

Zapowiedź męki i zmartwychwstania

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».

W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?».

On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

Streszczenie Słowa

Czytania, które dzisiaj rozważamy, przynoszą bogatą naukę i przypominają o podstawowych zasadach naszej wiary oraz postępowania.

Pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia przedstawia nam Dekalog, czyli Dziesięć Przykazań, które są podstawą moralności dla wierzących. Bóg przypomina, że to On jest jedynym Bogiem i że powinniśmy go czcić, unikając bałwochwalstwa i szanując Jego imię. Przypomina o świętowaniu szabatu, szacunku dla rodziców, a także zakazuje zabijania, cudzołóstwa, kradzieży, fałszywego świadectwa oraz pożądania tego, co należy do innych. Te zasady uczą nas szacunku do Boga i bliźnich, pomagają budować sprawiedliwe społeczeństwo i przypominają o konieczności pielęgnowania duchowych wartości.

Drugie czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian mówi o Chrystusie jako mądrości Bożej, która jest ponad ludzką mądrością i mocą. Paweł podkreśla, że głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego może wydawać się głupstwem dla tych, którzy szukają znaków i mądrości świata, ale dla wierzących jest to potwierdzenie mocy i mądrości Bożej. Przypomina nam, że prawdziwa mądrość i siła nie leżą w ludzkich osiągnięciach, ale w Bogu.

Ewangelia według św. Jana opowiada o zapędzeniu handlarzy ze świątyni przez Jezusa, co jest przestrogą przed traktowaniem miejsc kultu jako miejsc do prowadzenia interesów. Jezus pokazuje swoją gorliwość o dom Boży, podkreślając, że świątynia jest miejscem modlitwy, a nie targowiskiem. Jego słowa o zburzeniu i odbudowaniu świątyni w trzy dni wskazują na Jego zmartwychwstanie i nowy początek.

Krótka nauka na dziś

Z tych czytań płynie dla nas nauka o znaczeniu wierności Bogu, szacunku dla świętości, konieczności odrzucenia materializmu i zrozumieniu prawdziwej mądrości, która pochodzi od Boga. Uczy nas, że nasze życie powinno być zgodne z Bożymi przykazaniami i że prawdziwa wartość nie leży w posiadaniu, ale w byciu blisko Boga i postępowaniu zgodnie z Jego wolą.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: “Żyjemy pełnią życia, kiedy kochamy Boga i bliźnich, unikamy materializmu i szukamy mądrości, która płynie z wiary i posłuszeństwa Bożym przykazaniom”.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram