Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 04.04.2024

Słowo na Dziś – 04.04.2024

1. czytanie (Dz 3, 11-26)

Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy chromy, uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym.

Na ten widok Piotr przemówił do ludu: «Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i prawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego oglądacie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie.

Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.

Powiedział przecież Mojżesz: „Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu”. Zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców.
Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: „Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi”. Dla was najpierw wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów».

Ewangelia (Łk 24, 35-48)

Musiały się wypełnić zapowiedzi Pisma

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało wdrodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba.

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!».

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi.

Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?». Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich.

Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Streszczenie Słowa

Dzisiaj, zgromadzeni wokół słowa Bożego, zastanawiamy się nad tajemnicą zmartwychwstania Chrystusa i jego mocy w naszym życiu. Czytania, które usłyszeliśmy, rzucają światło na dwa ważne aspekty naszej wiary: uzdrowienie i nawrócenie.

W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich widzimy, jak Piotr przemawia do ludu zgromadzonego wokół uzdrowionego chromego mężczyzny. Piotr wyjaśnia, że to nie własną mocą dokonali tego cudu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych. Przypomina im o ich odrzuceniu Mesjasza, ale jednocześnie wzywa do pokuty i nawrócenia, aby doświadczyć Bożego błogosławieństwa i odnowienia. Piotr pokazuje, że zmartwychwstanie Jezusa ma bezpośredni wpływ na nasze życie, oferując nam nową nadzieję i drogę do przemiany.

W Ewangelii według św. Łukasza słyszymy relację uczniów o spotkaniu ze zmartwychwstałym Jezusem. Chrystus ukazuje się im, by uspokoić ich lęki i rozwiać wątpliwości. Przez ten gest uświadamia nam, że Jego zmartwychwstanie jest realne, a On sam jest z nami w każdym momencie naszego życia. Jezus otwiera umysły uczniów na zrozumienie Pism, wskazując, że wszystko, co się wydarzyło, było spełnieniem Bożych obietnic. Wzywa ich, a przez nich także nas, do bycia świadkami Jego zmartwychwstania i głoszenia przesłania nawrócenia i odpuszczenia grzechów wszystkim narodom.

Krótka nauka na dziś

Z tych czytań płynie dla nas jasna nauka: Jezus Chrystus, zmartwychwstały Pan, jest źródłem naszego uzdrowienia i nawrócenia. Jego moc nie tylko przemienia życie pojedynczych osób, ale jest obietnicą odnowy dla całego świata. Jako chrześcijanie, jesteśmy wezwani do głębokiej wiary w Chrystusa zmartwychwstałego oraz do dzielenia się tą nadzieją z innymi, będąc świadkami Jego miłości i miłosierdzia.

Żyjemy w mocy zmartwychwstania Chrystusa, będąc świadkami Jego miłości i nawrócenia na każdym kroku naszego życia. Niech więc nasze życie stanie się żywym świadectwem mocy zmartwychwstania. Niech każdy dzień będzie okazją do głębszego nawrócenia i doświadczenia Bożej obecności w naszym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram