1. czytanie (Dz 16, 1-10)

Paweł zabiera z sobą Tymoteusza

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł przybył także do Derbe i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która przyjęła wiarę, i ojca Greka. Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go z sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę.

Przeszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali udać się do Bitynii, ale Duch Jezusa nie pozwolił im, przeszli więc Myzję i zeszli do Troady. W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: «Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!». Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię.

Ewangelia (J 15, 18-21)

Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

Pamiętajcie o słowie, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o rekrutacji Tymoteusza, młodego ucznia, przez Pawła do wspólnej misji. Tymoteusz, syn Żydówki wierzącej i ojca Greka, był dobrze postrzegany przez chrześcijańskie wspólnoty w Listrze i Ikonium. Paweł, chcąc uniknąć konfliktów z Żydami, decyduje się na obrzezanie Tymoteusza, mimo wcześniejszych dyskusji na temat obrzezania jako wymogu dla pogan nawracających się na chrześcijaństwo. To czytanie ukazuje także prowadzenie przez Ducha Świętego w podróży misyjnej, gdy Paweł i jego towarzysze kierują się do Macedonii po otrzymaniu wizji, w której proszeni są o pomoc.

Ewangelia według św. Jana przedstawia słowa Jezusa, który przygotowuje swoich uczniów na to, że będą prześladowani przez świat, ponieważ nie należą do świata, a są wybrani przez Chrystusa. Jezus podkreśla, że nienawiść i prześladowania, jakie spotkają uczniów, są wynikiem ich związku z Nim i Jego nauczaniem. Wzywa ich do pamiętania, że żaden uczeń nie jest większy od swego nauczyciela i że jeśli On sam doświadczył prześladowań, to również oni mogą ich oczekiwać.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań podkreśla znaczenie posłuszeństwa Duchowi Świętemu i gotowości do podejmowania trudnych wyborów na ścieżce misyjnej, a także przygotowuje wierzących na wyzwania związane z byciem świadkami Chrystusa w świecie, który może ich nie przyjąć. Przypomina również o sile i pocieszeniu, jakie płyną z przynależności do Chrystusa, nawet w obliczu przeciwności.

Dzieje Apostolskie ukazują, jak ważne jest kierowanie się wskazaniami Ducha Świętego w misji i gotowość do przekraczania barier kulturowych dla głoszenia Ewangelii. Ewangelia zaś przypomina, że trwanie przy Chrystusie i świadczenie o Nim w świecie może pociągać za sobą prześladowania, ale także jest źródłem głębokiej jedności z Jezusem i Jego ojcowską miłością.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram