Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 04.09.2023

Słowo na Dziś – 04.09.2023

1. czytanie (1 Tes 4, 13-18)

Zmartwychwstanie umarłych

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Nie chcemy, bracia, byście trwali w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.

To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi, tak pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób na zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Ewangelia (Łk 4, 16-30)

Jezus nieprzyjęty w Nazarecie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione.

Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»

Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».

I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».

Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Streszczenie Słowa

Dziś w czytaniach z Pisma Świętego znajdujemy dwie ważne nauki.

Z Pierwszego Listu św. Pawła do Tesaloniczan dowiadujemy się o zmartwychwstaniu umarłych. Paweł mówi, że nie chce, abyśmy byli smutni i zrozpaczeni, gdy ktoś umiera. Dla nas, którzy wierzymy w Jezusa i w Jego zmartwychwstanie, jest nadzieja. Kiedy Jezus wróci, ci, którzy umarli w wierzeniach w Niego, zostaną wskrzeszeni i spotkają Go. A my, którzy żyjemy, dołączymy do nich i będziemy z Panem na zawsze. Ta nauka daje nam pocieszenie i nadzieję w obliczu śmierci.

Z Ewangelii według św. Łukasza dowiadujemy się, że Jezus został nieprzyjęty w swoim rodzinnym mieście Nazaret. On przypomniał mieszkańcom obietnice, że przyszedł, aby przynosić dobrą nowinę ubogim, ogłaszać wolność więźniom, przywracać wzrok niewidomym i uwalniać uciskanych. Ale niektórzy ludzie nie uwierzyli w Niego, ponieważ znali Go jako syna Józefa. Jezus przypomniał im, że czasem Boży plan może być trudny do zrozumienia dla naszych bliskich.

Nauka z tego czytania jest taka, że nie zawsze wszyscy zrozumieją naszą wiarę i naszą misję. Ale to nie powinno nas powstrzymywać od głoszenia dobrej nowiny i miłości Jezusa. Musimy zachować wiarę, pomimo trudności i niewiary innych ludzi.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, te czytania przypominają nam, że mamy nadzieję na zmartwychwstanie i życie wieczne w Jezusie oraz że powinniśmy trwać w naszej wierze, niezależnie od reakcji innych. Niech Bóg błogosławi Was wszystkich. Amen.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram