1. czytanie (Dz 10, 25-26. 34-35. 44-48)

Powołanie pogan do Kościoła

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: «Wstań, ja też jestem człowiekiem».

Wtedy Piotr przemówił: «Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie».

Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga.

Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?». I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa.

Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.

2. czytanie (1 J 4, 7-10)

Bóg jest miłością

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Ewangelia (J 15, 9-17)

Przykazanie miłości

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, poznajemy moment, gdy Piotr odwiedza Korneliusza, rzymskiego centuriona, co stanowi przełomowe wydarzenie w historii Kościoła – otwarcie misji chrześcijańskiej na pogan. Piotr uświadamia sobie, że Boża łaska jest dostępna dla wszystkich, niezależnie od narodowości. Zstąpienie Ducha Świętego na słuchających pogan potwierdza tę prawdę i prowadzi do ich chrztu, symbolizując przyjęcie ich do wspólnoty wierzących bez wymogu obrzezania czy przestrzegania żydowskich praw ceremonialnych.

Drugie czytanie, z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła, przypomina o istocie miłości chrześcijańskiej. Miłość jest z Boga, a autentyczne życie w miłości jest możliwe tylko poprzez poznanie Boga. Jan podkreśla, że miłość Boża została objawiona przez posłanie Syna Jego, Jezusa Chrystusa, który jest ofiarą przebłagalną za grzechy ludzkości. W ten sposób zachęca wiernych do wzajemnej miłości, która jest odpowiedzią na miłość Boga do nas.

Ewangelia według św. Jana przedstawia Jezusa pouczającego uczniów o miłości. Jezus wzywa ich, by trwali w Jego miłości, podkreślając, że prawdziwa miłość przejawia się w poświęceniu życia za przyjaciół. Zwraca uwagę na swoją inicjatywę w kochaniu i wybraniu uczniów, nie na odwrotność. Przykazanie miłości jest kluczowym elementem nauczania Jezusa, wyznaczającym drogę do głębokiej radości i owocnego życia chrześcijańskiego.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań podkreśla uniwersalny charakter Bożej łaski i zbawienia, otwartego na wszystkich ludzi gotowych przyjąć Ewangelię. Zwraca również uwagę na centralną rolę miłości w życiu chrześcijańskim, miłości wzajemnej między wierzącymi oraz miłości Bożej do człowieka, objawionej w Jezusie Chrystusie. Wyzwanie, by żyć w tej miłości i przekazywać ją innym, jest istotą powołania każdego chrześcijanina.

Spotkanie Piotra z Korneliuszem w Dziejach Apostolskich podkreśla, że Boża łaska i zbawienie są dostępne dla wszystkich, bez względu na pochodzenie, co stanowi fundament misji chrześcijańskiej. List św. Jana i nauczanie Jezusa w Ewangelii wskazują, że miłość jest kluczowym wymiarem tej misji, a życie w miłości jest drogą do pełni radości i trwałego owocu w życiu duchowym.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram