Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 06.02.2024

Słowo na Dziś – 06.02.2024

1. czytanie (1 Krl 8, 22-23. 27-30)

Modlitwa Salomona w czasie poświęcenia świątyni

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: “O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak dochowującego przymierza i łaski względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego serca. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj tego wołania i tej modlitwy, którą dziś Twój sługa zanosi przed Ciebie. Niech w nocy i w dzień Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię, na miejsce, o którym powiedziałeś: Tam będzie moje imię – tak aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. Dlatego wysłuchaj błaganie sługi Twego i Twojego ludu, Izraela, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj w miejscu Twego przebywania – w niebie. Nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz”.

Ewangelia (Mk 7, 1-13)

Prawo Boże i tradycje ludzkie

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: “Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: “Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie”. I mówił do nich: «Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie”.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego ukazują dwie różne sytuacje, w których religijność jest wyrażana i doświadczana w odmienny sposób.

Pierwsze czytanie opisuje modlitwę króla Salomona podczas poświęcenia świątyni w Jerozolimie. Salomon wzywa Boga, uznając Jego wielkość i prosząc o wysłuchanie modlitw składanych w świątyni. Ta modlitwa podkreśla głęboką wiarę Salomona i jego pragnienie, aby Bóg był obecny w życiu ludzi. Salomon rozumie, że choć świątynia jest miejscem spotkania z Bogiem, to samo niebo nie może Go objąć. To czytanie uczy nas o pokorze w obliczu Bożej wielkości i o znaczeniu modlitwy jako sposobu komunikacji z Bogiem.

Drugie czytanie z Ewangelii opisuje konfrontację Jezusa z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie na temat rytualnej czystości i tradycji. Jezus krytykuje ich za przestrzeganie ludzkich tradycji kosztem Bożych przykazań, podkreślając, że prawdziwa religijność wyraża się przez serce, a nie przez zewnętrzne rytuały. To czytanie pokazuje, jak łatwo jest skupić się na zewnętrznych praktykach religijnych, tracąc przy tym istotę wiary, która powinna być oparta na miłości i poszanowaniu Bożych przykazań.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie przypomina nam o znaczeniu modlitwy i pokory w obliczu Bożej wielkości, natomiast drugie czytanie uczy nas o konieczności skupienia na prawdziwej esencji wiary, która wykracza poza zewnętrzne praktyki i tradycje.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Szukaj prawdziwej bliskości z Bogiem przez pokorną modlitwę i serdeczną wierność Jego przykazaniom, zamiast pustych tradycji.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram