Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 08.04.2024

Słowo na Dziś – 08.04.2024

1. czytanie (Iz 7, 10-14)

Panna pocznie i porodzi Syna

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!».

Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę».

Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel», to znaczy: Bóg z nami.

2. czytanie (Hbr 10, 4-10)

Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: «Ofiary ani daru nie chciałeś, ale Mi utworzyłeś ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę – w zwoju księgi napisano o Mnie – aby spełnić wolę Twoją, Boże».

Wyżej powiedział: «Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś, i nie podobały się Tobie», choć składane są zgodnie z Prawem. Następnie powiedział: «Oto idę, aby spełnić wolę Twoją». Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Ewangelia (Łk 1, 26-38)

Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?».

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania prowadzą nas do serca naszej wiary, przypominając o obietnicy Boga i Jego niezawodnej miłości do nas. W Księdze proroka Izajasza słyszymy o nadzwyczajnym znaku, który Pan obiecuje dać: Panna pocznie i porodzi Syna, nazwanego Emmanuelem, co znaczy „Bóg z nami”. To przepowiednia, która zapowiada przyjście Mesjasza, Syna Bożego, który będzie żył wśród swojego ludu, dzieląc z nimi wszystkie aspekty ludzkiego doświadczenia.

List do Hebrajczyków podkreśla, że ofiary składane według Prawa Mojżeszowego nie były w stanie zmyć grzechów ludzkości. Bóg pragnął czegoś więcej niż zewnętrznych obrzędów; pragnął serca oddanego i życia zgodnego z Jego wolą. W Chrystusie, który przyszedł „aby spełnić wolę Twoją, Boże”, znajdujemy doskonałą ofiarę, która raz na zawsze oczyszcza nas z grzechów i otwiera drogę do pełnej komunii z Bogiem.

Ewangelia według św. Łukasza opowiada o Zwiastowaniu, kiedy to archanioł Gabriel przynosi Maryi niezwykłą wieść o narodzeniu Jezusa. W odpowiedzi na to niezrozumiałe z ludzkiego punktu widzenia wydarzenie, Maryja wyraża pełne zaufanie i posłuszeństwo wobec woli Bożej, mówiąc: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego”. Jej „tak” dla Boga otwiera drogę do zbawienia dla całej ludzkości.

Krótka nauka na dziś

Z tych czytań płynie dla nas wielka nauka: Bóg jest z nami, w naszych radościach i smutkach, w naszych pewnościach i wątpliwościach. Zaprasza nas, byśmy jak Maryja otworzyli nasze serca na Jego słowo i żyli według Jego woli, nawet gdy nie do końca rozumiemy Jego plany. Bóg pragnie, abyśmy zaufali, że Jego drogi są drogami miłości, a Jego obietnice są pewne.

Niech nasza wiara i zaufanie wobec Boga wzrastają, pamiętając, że w Chrystusie mamy pełnię objawienia Bożej miłości i zbawienia. Jak Maryja, niech każdy z nas odpowie na Jego wezwanie z gotowością pełnienia Jego woli, pamiętając, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram