1. czytanie (Dz 18, 9-18)

Wystąpienie Żydów przeciw Pawłowi w Koryncie

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu: «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele Ludu mam w tym mieście». Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy.

Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: «Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem».

Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Gallio przemówił do Żydów: «Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach». I wypędził ich z sądu.

A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galliona nic to nie obchodziło.

Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub.

Ewangelia (J 16, 20-23a)

Smutek wasz przemieni się w radość

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość.

Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził.

Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie Mnie pytać».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o kolejnym wyzwaniu, z którym Paweł musi się zmierzyć w Koryncie. Mimo groźby przeciwności i lęku, Paweł otrzymuje od Pana zapewnienie o Jego obecności i ochronie, co pozwala mu kontynuować nauczanie. Ta obietnica Bożej obecności i wsparcia dla Pawła jest potwierdzeniem, że jego misja jest zgodna z wolą Bożą. Konflikt z Żydami, którzy oskarżają go przed rzymskim prokuratorem Gallio, kończy się nieoczekiwanie dla nich niekorzystnie, a Paweł może kontynuować swoją działalność. Ta historia ukazuje, jak Boża prowadzenie i ochrona są obecne nawet w obliczu oporu i prześladowań.

Ewangelia według św. Jana przedstawia słowa pocieszenia Jezusa skierowane do uczniów, przewidujące trudy, jakie ich czekają. Jezus wyjaśnia, że chociaż doświadczą smutku i żałoby, zostanie to przemienione w radość, której nikt nie będzie w stanie im odebrać. Ta przemiana jest porównana do bólu i radości kobiety rodzącej dziecko. Obietnica Jezusa o przyszłym spotkaniu z uczniami i niekończącej się radości jest zapewnieniem o Bożej obecności i wsparciu w każdych okolicznościach.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z tych czytań podkreśla, że wierzący mogą napotkać na opór i trudności w swoim życiu i misji, ale nie są sami – Bóg obiecuje swoją obecność, ochronę i prowadzenie. Smutek i cierpienie, jakie doświadczamy, mogą być przemienione w radość przez obecność i działanie Boga w naszym życiu.

Doświadczenie Pawła w Koryncie przypomina, że Boża obietnica ochrony i wsparcia jest rzeczywista nawet w obliczu oporu i prześladowań, a misja głoszenia Ewangelii musi trwać mimo przeciwności. Słowa Jezusa do uczniów są przypomnieniem, że wszelki smutek i trudności, które napotykamy, będą przemienione w radość przez Jego zmartwychwstanie i obietnicę wiecznej obecności w naszym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram