Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 11.03.2024

Słowo na Dziś – 11.03.2024

1. czytanie (Iz 65, 17-21)

Oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan: «Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania.

Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce».

Ewangelia (J 4, 43-54)

Uzdrowienie syna urzędnika królewskiego

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto.

Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie».

Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko».

Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł.

A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina.

Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei.

Streszczenie Słowa

Czytania na dzisiaj otwierają przed nami obraz Bożego działania, które przynosi nadzieję, uzdrowienie i odnowę.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza przedstawia wizję nowych niebios i nowej ziemi, które Bóg obiecuje stworzyć. To obietnica przemiany, w której ból, cierpienie i smutek zostaną zamienione na radość i wesele. Prorok mówi o Jerozolimie jako miejscu, gdzie Bóg rozraduje się ze swojego ludu, a życie będzie pełne i błogosławione. Ta wizja nie tylko oferuje pociechę i nadzieję w obliczu trudności, ale również przypomina o Bożym pragnieniu, aby Jego stworzenie żyło w harmonii i szczęściu.

Ewangelia według Świętego Jana opisuje cud uzdrowienia syna urzędnika królewskiego dokonany przez Jezusa. Ten cud nie tylko ukazuje moc i władzę Jezusa nad chorobą i śmiercią, ale również mówi o wierze, która prowadzi do zbawienia i odnowy życia. Urzędnik, mimo początkowego oczekiwania fizycznej obecności Jezusa dla uzdrowienia syna, uwierzył Jego słowom. To wydarzenie przyniosło wiarę i przemianę nie tylko jemu, ale całej jego rodzinie. Jezus, przez swój cudowny znak, otwiera ludzi na głębsze zrozumienie Jego tożsamości i misji.

Krótka nauka na dziś

Te czytania uczą nas, że Bóg pragnie przemienić nasze życie i świat, w którym żyjemy, oferując nam coś nowego i pełnego radości. Przypominają również o mocy wiary, która otwiera nas na Boże działanie i prowadzi do głębokiej przemiany naszego życia.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Bóg obiecuje odnowę i pełnię życia wszystkim, którzy zwracają się ku Niemu z wiarą, otwierając nasze serca na nadzieję i przemianę, którą pragnie dla nas i całego stworzenia.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram