1. czytanie (Dz 1, 1-11)

Uniósł się w ich obecności w górę

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenie apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym».

Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?». Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

2. czytanie (Ef 4, 1-13)

Dojdziemy do miary wielkości według Pełni Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.

Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo: «Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary». Słowo zaś „wstąpił” cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. On też ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.

Ewangelia (Mk 16, 15-20)

Został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, otrzymujemy szczegółowy opis wniebowstąpienia Jezusa. To wydarzenie jest punktem zwrotnym dla apostołów, którzy otrzymują zapewnienie o obecności Ducha Świętego i zlecenie do bycia świadkami Chrystusa “aż po krańce ziemi”. Ta scena podkreśla ciągłość misji Jezusa poprzez Jego uczniów, którzy mają kontynuować Jego dzieło po Jego fizycznym odejściu. Dwaj mężowie w białych szatach zapowiadają ponadto, że Jezus powróci w przyszłości w taki sam sposób, jak został wzięty do nieba.

Drugie czytanie, z Listu do Efezjan, przemawia o jedności Ciała Chrystusowego i różnorodności darów duchowych przyznanych wierzącym. Paweł zachęca do życia godnego powołania chrześcijańskiego, z pokorą, cierpliwością i miłością, podkreślając, że wszyscy są powołani do współpracy w budowaniu Kościoła. Apostoł wyjaśnia, że Chrystus dał Kościołowi różne role – apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli – aby wszyscy mógł dojść do pełni wiary i poznania Syna Bożego.

Ewangelia według św. Marka zawiera tzw. “misję apostolską”, czyli polecenie Jezusa dla Jedenastu, by głosili Ewangelię na całym świecie. Jezus obiecuje, że towarzyszyć im będą znaki potwierdzające ich naukę. Po tych słowach Jezus zostaje wzięty do nieba i zasiada po prawicy Boga, a apostołowie rozpoczynają swoją misję, wspierani przez obecność i działanie Pana.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z dzisiejszych czytań podkreśla, że misja Kościoła jest kontynuacją misji Jezusa na ziemi, wspierana przez Ducha Świętego i oparta na jedności i różnorodności darów wśród wierzących. Wniebowstąpienie Jezusa otwiera nowy rozdział w relacji między Bogiem a ludźmi, zapewniając obecność Chrystusa w życiu Kościoła poprzez Ducha Świętego i zobowiązując wierzących do aktywnego udziału w dziele ewangelizacji.

Wniebowstąpienie Jezusa przypomina nam o Jego obietnicy nieustającej obecności poprzez Ducha Świętego i o naszym powołaniu do bycia Jego świadkami na całym świecie. List do Efezjan i Ewangelia wg św. Marka podkreślają, że każdy z wierzących ma swoje miejsce i zadanie w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi, wyposażeni w różnorodne dary dla wspólnego dobra i pełni życia w Chrystusie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram