Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 12.09.2023

Słowo na Dziś – 12.09.2023

1. czytanie (Kol 2, 6-15)

Wyzbycie się grzechu przez chrzest

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.

Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała, a zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.

I was, umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dzięki Niemu po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie.

Ewangelia (Łk 6, 12-19)

Wybór Dwunastu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga.

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Streszczenie Słowa

Pierwsze czytanie z Listu do Kolosan (Kol 2, 6-15) mówi o znaczeniu trwania w wierze w Chrystusa. Paweł zachęca Kolosan do zakorzenienia się w Chrystusie i umacniania w wierze. Ostrzega przed wpadnięciem w niewolę fałszywej filozofii i ludzkich tradycji, które nie opierają się na Chrystusie. Paweł podkreśla, że w Chrystusie jest cała pełnia Boskości i że przez wiarę zostaliśmy wskrzeszeni do nowego życia, pozbawieni grzesznego ciała.

W drugim czytaniu, z Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 6, 12-19), Jezus spędza całą noc na modlitwie, a potem wybiera Dwunastu apostołów. Następnie zstępuje z góry i uzdrawia tłumy ludzi, którzy przychodzą, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie.

Krótka nauka na dziś

Dzisiejsze czytania przypominają nam o ważności trwania w wierze w Chrystusa jako źródle pełni życia. Chrystus daje nam uzdrowienie i nowe życie, a naszym zadaniem jest trwać w Jego nauce i korzeniach naszej wiary. Jezus jest źródłem mocy i uzdrowienia, a przez modlitwę i wiarę możemy doświadczyć Jego obecności w naszym życiu.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram