Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 16.10.2023

Słowo na Dziś – 16.10.2023

1. czytanie (Rz 1, 1-7)

Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa.

Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!

Ewangelia (Łk 11, 29-32)

Znak proroka Jonasza: śmierć i zmartwychwstanie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz».

Streszczenie Słowa

1. czytanie (Rz 1, 1-7): To otwierające słowa Listu do Rzymian, napisanego przez Świętego Pawła, przedstawiają jego tożsamość jako apostoła. Paweł rozpoczyna od tego, kim jest i dlaczego został powołany. Jego apostołstwo jest dedykowane głoszeniu Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i obiecanym Mesjaszu. List ten jest adresem do wierzących w Rzymie, gdzie Paweł przekazuje im pozdrowienia, łaskę i pokój od Boga.

Ewangelia (Łk 11, 29-32): W tej Ewangelii Jezus używa znaku Jonasza jako ilustracji, aby ukazać znaczenie swojego posłannictwa. Mieszkańcy Niniwy usłyszeli przepowiednie Jonasz i nawrócili się. Podobnie, Jezus, Syn Człowieczy, jest znakiem dla ludzi, ale wielu z nich nie rozpoznaje go. Jezus ostrzega, że sądy spadną na tych, którzy odrzucają Bożego Syna.

Krótka nauka na dziś

Nauka z dzisiejszych czytań mówi nam, że nasza wiara i relacja z Bogiem mają głęboki wpływ na nasze życie i przyszłość. Nawrócenie, czyli odwrócenie się od grzechu i przyjęcie Bożego Miłosierdzia jest kluczowe. Odrzucenie tego przesłania może prowadzić do potępienia. Dlatego ważne jest, aby być otwartym na Boże przesłanie, słuchać Jego Słowa i naśladować Jezusa Chrystusa.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram