1. czytanie (Dz 8, 26-40)

Nawrócenie i chrzest Etiopczyka

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Anioł Pański powiedział do Filipa: «Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta». A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem, i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza.

«Podejdź i przyłącz się do tego wozu» – powiedział Duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: «Czy rozumiesz, co czytasz?» – zapytał.

A tamten odpowiedział: «Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?». I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim.

A czytał ten urywek Pisma: «Prowadzą Go jak owcę na rzeź, i jak baranek, który milczy, gdy go strzygą, tak On nie otwiera ust swoich. W Jego uniżeniu odmówiono Mu słuszności. Któż zdoła opisać ród Jego? Bo Jego życie zabiorą z ziemi».

«Proszę cię, o kim to Prorok mówi, o sobie czy o kimś innym?» – zapytał Filipa dworzanin. A Filip otworzył usta i wyszedłszy od tego tekstu Pisma, opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie.

W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: «Oto woda – powiedział dworzanin – cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?». I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, weszli do wody. I ochrzcił go.

A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i dworzanin już więcej go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię, przechodząc przez wszystkie miasta, aż dotarł do Cezarei.

Ewangelia (J 6, 44-51)

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”.

Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.

Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

Streszczenie Słowa

Z pierwszego czytania, z Dziejów Apostolskich, dowiadujemy się o cudownym spotkaniu Filipa z etiopskim dworzaninem, co prowadzi do jego nawrócenia i chrztu. Duch Święty kieruje Filipa, aby poszedł na pustą drogę, gdzie spotyka mężczyznę studiującego Pismo. Przez rozmowę i wyjaśnienie Pisma, Filip prowadzi go do zrozumienia, że proroctwa Izajasza odnoszą się do Jezusa. To spotkanie kończy się chrztem Etiopczyka, który radosny kontynuuje swoją drogę, a Filip dalej głosi Ewangelię. Ta historia pokazuje, jak ważna jest gotowość do słuchania Ducha Świętego i do dzielenia się wiarą z innymi.

W Ewangelii według św. Jana, Jezus mówi o sobie jako o chlebie życia, który zstąpił z nieba. Podkreśla, że jedynie przez Ojca ludzie mogą przyjść do Niego i że każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma życie wieczne. Jezus wskazuje na różnicę między manną, która karmiła Izraelitów na pustyni i przemijającym życiem, a chlebem, który On daje, oferując życie wieczne. To nauczanie głęboko łączy fizyczne i duchowe aspekty wiary, wskazując, że Jezus jest jedynym źródłem prawdziwego życia.

Krótka nauka na dziś

Nauka płynąca z tych czytań podkreśla znaczenie otwartości na działanie Ducha Świętego w naszym życiu i gotowości do dzielenia się naszą wiarą z innymi. Również przypomina o centralnej roli Jezusa w chrześcijaństwie jako źródła życia wiecznego i konieczności głębokiej wiary w Niego.

Otwartość na prowadzenie Ducha Świętego i gotowość do dzielenia się wiarą mogą prowadzić do głębokich przemian w życiu ludzi, tak jak w przypadku nawrócenia etiopskiego dworzanina. Jezus jako chleb życia oferuje nam nie tylko pokarm na życie doczesne, ale przede wszystkim obietnicę życia wiecznego dla tych, którzy w Niego wierzą.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram