Strona główna » Słowo na Dziś » Słowo na Dziś – 19.02.2024

Słowo na Dziś – 19.02.2024

1. czytanie (Kpł 19, 1-2. 11-18)

Prawo świętości

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan!

Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan!

Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczy na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względu dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan!

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»

Ewangelia (Mt 25, 31-46)

Chrystus będzie nas sądził z uczynków miłości

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.

Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;

byłem chory, a odwiedziliście Mnie;

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?”

A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.

Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić;

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?”

Wtedy odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.

I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».

Streszczenie Słowa

Dzisiejsze czytania z Pisma Świętego koncentrują się na tematyce moralności, miłości bliźniego i ostatecznego sądu.

Pierwsze czytanie z Księgi Kapłańskiej zawiera nakazy moralne, które Bóg przekazał Mojżeszowi dla społeczności Izraelitów. Nakazy te obejmują zachowania, takie jak niekradzenie, niekłamanie, uczciwe traktowanie bliźniego, pomoc potrzebującym oraz unikanie nienawiści i zemsty. Podkreślają one znaczenie miłości bliźniego i sprawiedliwości społecznej. Bóg wzywa Izraelitów do bycia świętymi, ponieważ On sam jest święty.

Ewangelia według św. Mateusza opisuje przypowieść o Sądzie Ostatecznym, w której Jezus mówi o tym, jak zostanie ocenione życie ludzi. Jezus przedstawia obraz króla, który oddziela ludzi na dwie grupy: „owce” po prawej stronie, które okazały miłość i troskę dla potrzebujących, i „kozły” po lewej stronie, które zaniedbały tych obowiązków. Jezus wskazuje, że sposób, w jaki traktujemy innych, szczególnie najbardziej potrzebujących, jest odzwierciedleniem naszej relacji z Nim. To czytanie podkreśla, że autentyczna wiara objawia się w czynach miłosierdzia i troski o innych.

Krótka nauka na dziś

Podsumowując, pierwsze czytanie przypomina o moralnych nakazach miłości i sprawiedliwości, a Ewangelia uczy, że ostateczne osądzenie naszych życiowych działań opiera się na miłości, którą okazujemy innym, zwłaszcza najmniejszym i najbardziej potrzebującym.

Skrócona nauka z tych czytań brzmi: Żyj zgodnie z moralnymi nakazami miłości bliźniego i sprawiedliwości, a twoje czyny miłosierdzia wobec innych będą miarą twojej wierności Chrystusowi w ostatecznym sądzie.

Wsparcie budowy kościoła

Prosimy o wsparcie budowy kościoła parafialnego
nr. konta: 06 9511 0000 0000 5948 2000 0040

Bóg zapłać za dobroć serca i wsparcie naszej parafii

Ksiądz Proboszcz wraz z Parafianami

Więcej informacji
Zgłoś błąd / poprawkę
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram